การต่อ String (String Concatenation)

 1. การใช้โอเปอเรเตอร์ + และ +=
 2. การใช้ string interpolation
 3. การใช้ StringBuilder
 4. การใช้ string
 5. การใช้ LINQ

1.การใช้โอเปอเรเตอร์ + และ +=

using System;

namespace ConsoleApp1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      string userName = "Jack";
      string dateString = DateTime.Today.ToShortDateString();

      // Use the + and += operators for one-time concatenations.
      string str = "Hello " + userName + ". Today is " + dateString + ".";
      Console.WriteLine(str);

      str += " How are you today?";
      Console.WriteLine(str);
    }
  }
}

จะได้

Hello Jack. Today is 20/1/2562.
Hello Jack. Today is 20/1/2562. How are you today?

2. การใช้ string interpolation

How to: Concatenate Multiple Strings (C# Guide)

using System;

namespace ConsoleApp1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      string userName = "Jack";
      string date = DateTime.Today.ToShortDateString();

      // Use string interpolation to concatenate strings.
      string str = $"Hello {userName}. Today is {date}.";
      Console.WriteLine(str);

      str = $"{str} How are you today?";
      Console.WriteLine(str);
    }
  }
}

วาง $ ไว้หน้า “” และวางตัวแปรไว้ภายในวงเล็บปีกกาได้เลย

3.การใช้ StringBuilder

StringBuilder

3.1 Append() และ AppendFormat()

using System;
using System.Text;

namespace ConsoleApp1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      // Create a StringBuilder
      StringBuilder sb = new StringBuilder();

      // Append four characters to the end of the StringBuilder.
      sb.Append(new char[] { 'A', 'B', 'C', ' ' });

      // Append strings to the end of the StringBuilder.
      sb.Append("DEF ");

      // Append a format string to the end of the StringBuilder.
      string name = "Jack";
      sb.AppendFormat("Hello {0}", name);

      // Display the number of characters in the StringBuilder and its string.
      Console.WriteLine("Length={0} {1}", sb.Length, sb.ToString());

      // Insert a string at the beginning of the StringBuilder.
      sb.Insert(0, "Alphabet: ");
      Console.WriteLine("Length={0} {1}", sb.Length, sb.ToString());

      // Replace all lowercase k's with uppercase K's.
      sb.Replace("Hello", "Hi");
      Console.WriteLine("Length={0} {1}", sb.Length, sb.ToString());
    }
  }
}

จะได้

Length=18 ABC DEF Hello Jack
Length=28 Alphabet: ABC DEF Hello Jack
Length=25 Alphabet: ABC DEF Hi Jack

3.2 Append() และ AppendLine()

เมธอด Append() จะเพิ่ม string เข้ามาเฉยๆ
ส่วนเมธอด AppendLine() จะเพิ่ม string พร้อมกับขึ้นบรรทัดใหม่ให้ด้วย
แต่ถ้าจะใช้เมธอด Append แล้วขึ้นบรรทัดใหม่ ก็ต้องใส่ “\n” เอง

using System;
using System.Text;

namespace ConsoleApp1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      StringBuilder sb = new StringBuilder();

      sb.Append("Hello ");
      sb.AppendLine("Jack");
      Console.WriteLine("> {0}", sb.ToString());

      sb.AppendLine("Second line");
      Console.WriteLine("> {0}", sb.ToString());

      sb.AppendLine("Third line");
      Console.WriteLine("> {0}", sb.ToString());

      sb.Append("Fourth line\n");
      Console.WriteLine("> {0}", sb.ToString());

      sb.Append("Fifth line\n");
      Console.WriteLine("> {0}", sb.ToString());
    }
  }
}

จะได้

> Hello Jack

> Hello Jack
Second line

> Hello Jack
Second line
Third line

> Hello Jack
Second line
Third line
Fourth line

> Hello Jack
Second line
Third line
Fourth line
Fifth line

4.การใช้ string

string.Concat() และ string.Join()

using System;

namespace ConsoleApp1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      string[] words = { "The", "quick", "brown", "fox", "jumps", "over", "the", "lazy", "dog." };

      var unreadablePhrase = string.Concat(words);
      Console.WriteLine(unreadablePhrase);

      var readablePhrase = string.Join(" ", words);
      Console.WriteLine(readablePhrase);

      var other = string.Join("-", words);
      Console.WriteLine(other);
    }
  }
}

จะได้

Thequickbrownfoxjumpsoverthelazydog.
The quick brown fox jumps over the lazy dog.
The-quick-brown-fox-jumps-over-the-lazy-dog.

string.Concat() จะเอา string มาต่อกันดื้อๆเลย
ส่วน string.Join() สามารถกำหนด string ที่จะมาคั่นระหว่างแต่ละ string ที่เอามาต่อกันได้

string.Format

String.Format Method

using System;

namespace ConsoleApp1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      decimal pricePerOunce = 17.36m;
      string s = string.Format("The current price is {0} per ounce.", pricePerOunce);
      Console.WriteLine(s);
      // Result: The current price is 17.36 per ounce.
    }
  }
}

5.การใช้ LINQ

Language Integrated Query (LINQ)

using System;
using System.Linq;

namespace ConsoleApp1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      string[] words = { "The", "quick", "brown", "fox", "jumps", "over", "the", "lazy", "dog." };

      var phrase1 = words.Aggregate((partialPhrase, word) => $"{partialPhrase}{word}");
      Console.WriteLine(phrase1);

      var phrase2 = words.Aggregate((partialPhrase, word) => $"{partialPhrase} {word}");
      Console.WriteLine(phrase2);

      var phrase3 = words.Aggregate((partialPhrase, word) => $"{partialPhrase}-{word}");
      Console.WriteLine(phrase3);
    }
  }
}

จะได้ผลลัพธ์เหมือนข้างบน