การฝัง WebView ในแอพ

AndroidManifest.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  package="com.phaisarn.mywebview">

  <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />

  <application
    android:allowBackup="true"
    android:icon="@mipmap/ic_launcher"
    android:label="@string/app_name"
    android:roundIcon="@mipmap/ic_launcher_round"
    android:supportsRtl="true"
    android:theme="@style/AppTheme">
    <activity android:name=".MainActivity">
      <intent-filter>
        <action android:name="android.intent.action.MAIN" />

        <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
      </intent-filter>
    </activity>
  </application>

</manifest>

MainActivity.java

package com.phaisarn.mywebview;

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

import android.os.Bundle;
import android.webkit.WebSettings;
import android.webkit.WebView;
import android.webkit.WebViewClient;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    //setContentView(R.layout.activity_main);

    WebView webView1 = new WebView(this);
    setContentView(webView1);

    WebSettings webSettings = webView1.getSettings();
    webSettings.setJavaScriptEnabled(true);

    webView1.setWebViewClient(new WebViewClient());

    webView1.loadUrl("http://google.com");
  }
}

บรรทัดที่ 23 กำหนดให้แสดงเว็บเพจในแอพ

Link