การสร้างตารางใน MySQL

 1. สร้างตารางพร้อมกำหนดค่า auto id
 2. เปรียบเทียบ Data Types

1.สร้างตารางพร้อมกำหนดค่า auto id

CREATE TABLE MyGuests (
  id     INT(6) UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  firstname  VARCHAR(30) NOT NULL,
  lastname  VARCHAR(30) NOT NULL,
  email    VARCHAR(50),
  active   BOOL,
  description text,
  reg_date  TIMESTAMP
)

ดูโครงสร้างของตารางด้วย describe

describe MyGuests

active จะเก็บเป็นชนิด tinyint(1) ซึ่งก็เหมือนกับ Boolean นั่นแหละ

ลอง INSERT โดยกำหนดให้ active = true

INSERT INTO MyGuests (firstname, lastname, email, active, description) 
VALUES ('Phaisarn', 'Sutheebanjard', 'mr.phaisarn@gmail.com', true, 'normal user') 

ทีนี้ลอง INSERT โดยกำหนดให้ active = 0 (คือให้มีค่าเป็น false)

INSERT INTO MyGuests (firstname, lastname, email, active, description) 
VALUES ('Phaisarn', 'Sutheebanjard', 'mr.phaisarn@gmail.com', 0, 'normal user')

ลอง select ดู ก็จะเห็นมีข้อมูล 2 row

select * from MyGuests

2.เปรียบเทียบ Data Types

Other Vendor TypeMySQL Type
BOOLTINYINT
BOOLEANTINYINT
CHARACTER VARYING(M)VARCHAR(M)
FIXEDDECIMAL
FLOAT4FLOAT
FLOAT8DOUBLE
INT1TINYINT
INT2SMALLINT
INT3MEDIUMINT
INT4INT
INT8BIGINT
LONG VARBINARYMEDIUMBLOB
LONG VARCHARMEDIUMTEXT
LONGMEDIUMTEXT
MIDDLEINTMEDIUMINT
NUMERICDECIMAL