การเล่นวิดีโอด้วย MediaController และ VideoView

การใช้ MediaController ควบคุมการเล่นวิดีโอ และใช้ VideoView แสดงวิดีโอ

ไฟล์วิดีโอที่ใช้ อยู่บนอินเทอร์เน็ต เลยต้องขอสิทธิ์ android.permission.INTERNET

AndroidManifest.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:dist="http://schemas.android.com/apk/distribution"
  package="com.phaisarn.mediacontrolapp">

  <dist:module dist:instant="true" />

  <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />

  <application
    android:allowBackup="true"
    android:icon="@mipmap/ic_launcher"
    android:label="@string/app_name"
    android:roundIcon="@mipmap/ic_launcher_round"
    android:supportsRtl="true"
    android:theme="@style/AppTheme">
    <activity android:name=".MainActivity">
      <intent-filter>
        <action android:name="android.intent.action.MAIN" />

        <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
      </intent-filter>
    </activity>
  </application>

</manifest>

วาง VideoView ชื่อ videoView1 ไว้แสดงวิดีโอ

activity_main.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:id="@+id/main_layout"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:orientation="vertical"
  android:padding="16dp"
  tools:context=".MainActivity">

  <VideoView
    android:id="@+id/videoView1"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content" />

</LinearLayout>

MainActivity.java

package com.phaisarn.mediacontrolapp;

import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;
import android.widget.MediaController;
import android.widget.VideoView;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);

    final VideoView videoView = findViewById(R.id.videoView1);
    videoView.setVideoPath("http://www.ebookfrenzy.com/android_book/movie.mp4");

    MediaController mediaController = new MediaController(this);
    mediaController.setAnchorView(videoView);

    videoView.setMediaController(mediaController);

    videoView.start();
  }
}