การใช้ Apache log4net™ กับ .NET Core

 1. ติดตั้ง log4net ผ่าน NuGet
 2. สร้างไฟล์ log4net.config
 3. บอก log4net ให้โหลดไฟล์คอนฟิก

1.ติดตั้ง log4net ผ่าน NuGet

PM> Install-Package log4net -Version 2.0.12
> dotnet add package log4net --version 2.0.12

2.สร้างไฟล์ log4net.config

สร้างไฟล์ log4net.config ไว้เก็บค่า config เกี่ยวกับ log4net

จากนั้นใส่ค่าในไฟล์ log4net.config ตามนี้

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<log4net>
 <appender name="console" type="log4net.Appender.ConsoleAppender">
  <layout type="log4net.Layout.PatternLayout">
   <conversionPattern value="%date %level - %message%newline" />
  </layout>
 </appender>
 <appender name="RollingLogFileAppender" type="log4net.Appender.RollingFileAppender">
  <lockingModel type="log4net.Appender.FileAppender+MinimalLock"/>
  <file value="log/" />
  <datePattern value="yyyy-MM-dd.'log'"/>
  <staticLogFileName value="false"/>
  <appendToFile value="true"/>
  <rollingStyle value="Date"/>
  <maxSizeRollBackups value="100"/>
  <maximumFileSize value="15MB"/>
  <encoding value="UTF-8"/>
  <layout type="log4net.Layout.PatternLayout">
   <param name="ConversionPattern" value="%-5p%d{ yyyy-MM-dd HH:mm:ss} - %m %n" />
  </layout>
 </appender>
 <root>
  <level value="ALL"/>
  <appender-ref ref="console" />
  <appender-ref ref="RollingLogFileAppender"/>
 </root>
</log4net>

และที่ “Copy to Output Directory” ให้เลือกเป็น “Copy Always

3.บอก log4net ให้โหลดไฟล์คอนฟิก

Program.cs

using System;
using System.IO;
using System.Reflection;
using System.Xml;

namespace ConsoleApp1
{
  class Program
  {
    public static readonly log4net.ILog log = log4net.LogManager.GetLogger(MethodBase.GetCurrentMethod().DeclaringType);

    static void Main(string[] args)
    {
      XmlDocument log4netConfig = new XmlDocument();
      log4netConfig.Load(File.OpenRead("log4net.config"));
      var repo = log4net.LogManager.CreateRepository(Assembly.GetEntryAssembly(),
            typeof(log4net.Repository.Hierarchy.Hierarchy));
      log4net.Config.XmlConfigurator.Configure(repo, log4netConfig["log4net"]);

      log.Info("Hello World!");
    }
  }
}