ดูค่า IP Address ของ client

สร้างโปรเจ็กส์แบบ Web Application แล้วดูค่า IP Address ของ client ด้วย Request.UserHostAddress

 1. ไฟล์ .aspx
 2. ไฟล์ .asmx

1.ไฟล์ .aspx

WebForm1.aspx

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeBehind="WebForm1.aspx.cs" Inherits="WebApp.WebForm1" %>

<!DOCTYPE html>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
  <title></title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
    <div>
      <asp:Label ID="ipAddress" runat="server" Text=""></asp:Label>
    </div>
  </form>
</body>
</html>

WebForm1.aspx.cs

using System;

namespace WebApp
{
  public partial class WebForm1 : System.Web.UI.Page
  {
    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      ipAddress.Text += string.Format("<pre>HTTP_X_FORWARDED_FOR = '{0}'</pre>", Request.ServerVariables["HTTP_X_FORWARDED_FOR"]);
      ipAddress.Text += string.Format("<pre>REMOTE_ADDR = '{0}'</pre>", Request.ServerVariables["REMOTE_ADDR"]);
      ipAddress.Text += string.Format("<pre>UserHostAddress = '{0}'</pre>", Request.UserHostAddress);
    }
  }
}

2.ไฟล์ .asmx

using System.Web;
using System.Web.Services;

namespace WebApp
{
  /// <summary>
  /// Summary description for WebService1
  /// </summary>
  [WebService(Namespace = "http://tempuri.org/")]
  [WebServiceBinding(ConformsTo = WsiProfiles.BasicProfile1_1)]
  [System.ComponentModel.ToolboxItem(false)]
  // To allow this Web Service to be called from script, using ASP.NET AJAX, uncomment the following line. 
  // [System.Web.Script.Services.ScriptService]
  public class WebService1 : System.Web.Services.WebService
  {

    [WebMethod]
    public string HelloWorld()
    {
      return HttpContext.Current.Request.UserHostAddress;
    }
  }
}