ติดตั้ง SSH Server บน Ubuntu 18.04

การติดตั้ง openssh

$ sudo apt install openssh-server

การตรวจสอบสถานะ ssh

ตรวจสอบสถานะ ssh ด้วยคำสั่ง service หรือ systemctl

$ service ssh status
● ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Mon 2023-03-27 14:23:15 +07; 2min 15s ago
    Docs: man:sshd(8)
       man:sshd_config(5)
  Main PID: 2518 (sshd)
   Tasks: 1 (limit: 9444)
   Memory: 2.7M
   CGroup: /system.slice/ssh.service
       └─2518 sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups

หรือตรวจสอบด้วยคำสั่ง

$ systemctl status ssh

การปรับแต่ง ssh

ถ้าจะแก้ไข config แก้ได้ที่

$ sudo nano /etc/ssh/sshd_config

แก้ไขเสร็จก็ restart เซอร์วิส ด้วยคำสั่ง service หรือ systemctl

$ sudo service ssh restart

หรือ

$ sudo systemctl restart ssh.service

การทดสอบ ssh

ทดสอบเข้าใช้งานจากเครื่องตัวเอง

$ ssh jack@localhost

เสร็จแล้วใส่ password ถ้าเข้าได้ก็เสร็จเรียบร้อย

แต่ถ้าจะเรียกใช้จากเครื่องอื่น ก็ดู IP เครื่องที่ติดตั้ง ssh

$ ip a
$ ip -br a

Link