สร้าง Form ส่งข้อมูลด้วย JavaScript

<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
  <script>
    function redirectPost(url, data) {
      var form = document.createElement('form');
      document.body.appendChild(form);
      form.method = 'post';
      form.action = url;
      for (var name in data) {
        var input = document.createElement('input');
        input.type = 'hidden';
        input.name = name;
        input.value = data[name];
        form.appendChild(input);
      }
      form.submit();
    }
  </script>
</head>

<body>
  <p>Press button to POST and redirect</p>
  <button type="button" onclick="redirectPost('http://www.example.com', { username: 'jack', status: 'ok' });">Try
    it</button>
</body>

</html>