อ่านไฟล์ Excel ด้วย C# และ NPOI

 1. ติดตั้ง Package NPOI Version 2.4.1
 2. อ่านไฟล์ Excel

1.ติดตั้ง Package NPOI Version 2.4.1

PM> Install-Package NPOI -Version 2.4.1

2.อ่านไฟล์ Excel

อ่าน Sheet1 แถวแรก คอลัมน์แรก

using NPOI.SS.UserModel;
using System;
using System.Globalization;
using System.IO;

namespace ConsoleApp1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      string filename = @"Workbook1.xlsx";
      using (var fileData = new FileStream(filename, FileMode.Open))
      {
        ExcelFileReader excelFileReader = new ExcelFileReader();
        excelFileReader.InitializeMembers(fileData);
        ISheet sheet1 = excelFileReader.workbook.GetSheet("Sheet1");
        IRow row0 = sheet1.GetRow(0);
        ICell cell0 = row0.GetCell(0);
        string text = cell0.StringCellValue;
        Console.WriteLine(text);
      }

      Console.WriteLine("OK");
    }

    //
    // ExcelFileReader
    //
    public class ExcelFileReader
    {
      public IWorkbook workbook;
      public DataFormatter dataFormatter;
      public IFormulaEvaluator formulaEvaluator;

      //
      // Initialize from a stream of Excel file
      //
      public void InitializeMembers(Stream excelFileStream)
      {
        this.workbook = WorkbookFactory.Create(excelFileStream);
        if (this.workbook != null)
        {
          this.dataFormatter = new DataFormatter(CultureInfo.InvariantCulture);
          this.formulaEvaluator = WorkbookFactory.CreateFormulaEvaluator(this.workbook);
        }
      }

      //
      // Get formatted value as string from the specified cell
      //
      public string GetFormattedValue(ICell cell)
      {
        string returnValue = string.Empty;
        if (cell != null)
        {
          try
          {
            // Get evaluated and formatted cell value
            returnValue = this.dataFormatter.FormatCellValue(cell, this.formulaEvaluator);
          }
          catch
          {
            // When failed in evaluating the formula, use stored values instead...
            // and set cell value for reference from formulae in other cells...
            if (cell.CellType == CellType.Formula)
            {
              switch (cell.CachedFormulaResultType)
              {
                case CellType.String:
                  returnValue = cell.StringCellValue;
                  cell.SetCellValue(cell.StringCellValue);
                  break;
                case CellType.Numeric:
                  returnValue = dataFormatter.FormatRawCellContents(cell.NumericCellValue, 0, cell.CellStyle.GetDataFormatString());
                  cell.SetCellValue(cell.NumericCellValue);
                  break;
                case CellType.Boolean:
                  returnValue = cell.BooleanCellValue.ToString();
                  cell.SetCellValue(cell.BooleanCellValue);
                  break;
                default:
                  break;
              }
            }
          }
        }

        return (returnValue ?? string.Empty).Trim();
      }

      //
      // Get unformatted value as string from the specified cell
      //
      public string GetUnformattedValue(ICell cell)
      {
        string returnValue = string.Empty;
        if (cell != null)
        {
          try
          {
            // Get evaluated cell value
            returnValue = (cell.CellType == CellType.Numeric ||
            (cell.CellType == CellType.Formula &&
            cell.CachedFormulaResultType == CellType.Numeric)) ?
              formulaEvaluator.EvaluateInCell(cell).NumericCellValue.ToString() :
              this.dataFormatter.FormatCellValue(cell, this.formulaEvaluator);
          }
          catch
          {
            // When failed in evaluating the formula, use stored values instead...
            // and set cell value for reference from formulae in other cells...
            if (cell.CellType == CellType.Formula)
            {
              switch (cell.CachedFormulaResultType)
              {
                case CellType.String:
                  returnValue = cell.StringCellValue;
                  cell.SetCellValue(cell.StringCellValue);
                  break;
                case CellType.Numeric:
                  returnValue = cell.NumericCellValue.ToString();
                  cell.SetCellValue(cell.NumericCellValue);
                  break;
                case CellType.Boolean:
                  returnValue = cell.BooleanCellValue.ToString();
                  cell.SetCellValue(cell.BooleanCellValue);
                  break;
                default:
                  break;
              }
            }
          }
        }

        return (returnValue ?? string.Empty).Trim();
      }
    }
  }
}

Link