เก็บข้อมูลลง Session, ViewBag

ให้รันเรียกหน้า About ก่อน แล้วค่อยเรียกหน้า Contact

 • myVar1 ใช้ได้ที่ About.cshtml
 • Session[“myVar2”] ใช้ได้ทุกหน้า
 • ViewBag.myVar3 ใช้ได้ที่ About.cshtml และ HomeController.cs
 • Session[“myVar4”] ใช้ได้ทุกหน้า
 • ViewBag.myVar5 ใช้ได้ที่ About.cshtml และ HomeController.cs

About.cshtml

@{
  ViewBag.Title = "About";
}
<h2>@ViewBag.Title.</h2>
<h3>@ViewBag.Message</h3>

<p>Use this area to provide additional information.</p>

@{
  String myVar1 = "First";
  Session["myVar2"] = "Second";
  ViewBag.myVar3 = "Third";
}

<script>
  var variable1 = '@myVar1';
  var variable2 = '@Session["myVar2"]';
  var variable3 = '@ViewBag.myVar3';
  var variable4 = '@Session["myVar4"]';
  var variable5 = '@ViewBag.myVar5';
</script>

HomeController.cs

public ActionResult About()
{
  ViewBag.Message = "Your application description page.";

  Session["myVar4"] = "Fourth";
  ViewBag.myVar5 = "Fifth";

  return View();
}

public ActionResult Contact()
{
  ViewBag.Message = "Your contact page.";

  System.Diagnostics.Debug.WriteLine(Session["myVar2"]);
      
  return View();
}

Pass Session or Viewbag values to JS Files : ASP.NET MVC 3