เปลี่ยนจาก int เป็น binary string

How do I convert an integer to binary in JavaScript?

เช่น ป้อน 10 จะได้ 00001010

<!DOCTYPE html>
<html>

<body>
  <script>
    function BinaryPad(x) {
      var i = 0;
      var binaryvar = " ";

      function add(n) {
        if (n == 0) {
          binaryvar = "0" + binaryvar;
        }
        else {
          binaryvar = "1" + binaryvar;
        }
      }

      function binary() {
        while (i < 1) {
          if (x == 0) {
            add(0);
            return binaryvar;
          } else if (x == 1) {
            add(1);
            //document.write(binaryvar);
            return binaryvar;
            //break;
          }
          else {
            if (x % 2 == 0) {
              x = x / 2;
              add(0);
            }
            else {
              x = (x - 1) / 2;
              add(1);
            }
          }
        }
      }

      binaryvar = binary(); // unpad binary
      //document.write("<p>" + binaryvar + "</p>");
      var k = binaryvar.length;
      for (var i = k; i <= 8; i++) {
        binaryvar = "0" + binaryvar;
      }
      //document.write(binaryvar); // pad binary
      return binaryvar;
    }

    document.write(BinaryPad(10));
  </script>

</body>

</html>