เก็บข้อมูลลง Session, ViewBag

ให้รันเรียกหน้า About ก่อน แล้วค่อยเรียกหน้า Contact

 • myVar1 ใช้ได้ที่ About.cshtml
 • Session[“myVar2”] ใช้ได้ทุกหน้า
 • ViewBag.myVar3 ใช้ได้ที่ About.cshtml และ HomeController.cs
 • Session[“myVar4”] ใช้ได้ทุกหน้า
 • ViewBag.myVar5 ใช้ได้ที่ About.cshtml และ HomeController.cs
Continue reading

สร้าง Form ส่งข้อมูลด้วย JavaScript

<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
  <script>
    function redirectPost(url, data) {
      var form = document.createElement('form');
      document.body.appendChild(form);
      form.method = 'post';
      form.action = url;
      for (var name in data) {
        var input = document.createElement('input');
        input.type = 'hidden';
        input.name = name;
        input.value = data[name];
        form.appendChild(input);
      }
      form.submit();
    }
  </script>
</head>

<body>
  <p>Press button to POST and redirect</p>
  <button type="button" onclick="redirectPost('http://www.example.com', { username: 'jack', status: 'ok' });">Try
    it</button>
</body>

</html>

Form submit() Method

Form submit() Method

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<form id="myForm" action="/action_page.php">
 First name: <input type="text" name="fname"><br>
 Last name: <input type="text" name="lname"><br><br>
 <input type="button" onclick="myFunction()" value="Submit form">
</form>

<script>
function myFunction() {
 document.getElementById("myForm").submit();
}
</script>

</body>
</html>

onload Event

<!DOCTYPE html>
<html>
<body onload="myFunction()">
<form id="myForm" action="/action_page.php">
 First name: <input type="text" name="fname"><br>
 Last name: <input type="text" name="lname"><br><br>
</form>
<script>
function myFunction() {
 document.getElementById("myForm").submit();
}
</script>

</body>
</html>

JavaScript eval() Function

Evaluate/Execute JavaScript code/expressions

<!DOCTYPE html>
<html>

<body>
  <p id="demo"></p>

  <script>
    var x = 10;
    var y = 20;
    var a = eval("x * y") + "<br>";
    var b = eval("2 + 2") + "<br>";
    var c = eval("x + 17") + "<br>";

    var res = a + b + c;
    document.getElementById("demo").innerHTML = res;
  </script>

</body>

</html>

Link JavaScript eval() Function