ตรวจสอบว่ามี string นี้อยู่ใน string ที่ต้องการค้นหาหรือไม่ด้วย String.Contains

using System;
namespace ConsoleApp1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      string text = "I will be there";
      if (text.Contains("will"))
      {
        Console.WriteLine("Yes");
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("No");
      }
      // Yes
      if (text.Contains("not"))
      {
        Console.WriteLine("Yes");
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("No");
      }
      // No
    }
  }
}

ปัญหาฟิลด์ Date ในการ Export จาก .xlsx ไปเป็น .csv

Saving to CSV in Excel loses regional date format

การ Export จาก .xlsx ไปเป็น .csv จะเจอปัญหากับฟิลด์ที่เป็น Date เช่น คอลัมน์ Birthday (Date)

เมื่อ Export เป็น .csv จะได้

Birthday (Date),Birthday (Text),Birthday (Value)
1/01/1957,01/01/1957,01/01/1957
31/01/1967,31/01/1967,31/01/1967
30/04/1977,30/04/1977,30/04/1977
Continue reading

การแสดงจำนวนเงินด้วย ToString()

แสดงแบบปกติ แบบกำหนดจำนวนทศนิยม แบบกำหนดคอมมา

using System;

namespace ConsoleApplication2
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      decimal value = 123456789.123456m;
      Console.WriteLine(value.ToString());
      Console.WriteLine(value.ToString("0.00"));
      Console.WriteLine(value.ToString("#,##0.00"));
      // 123456789.123456
      // 123456789.12
      // 123,456,789.12
    }
  }
}