ใช้งาน Android Studio

เปิด LogCat window

เมนู View > Tool Windows > Logcat