ASP.NET MVC แสดง alert

เมื่อเรียกหน้า About ให้แสดง alert

HomeController.cs

[HttpGet]
public ActionResult About()
{
  //ViewBag.Message = "Your application description page.";

  ViewBag.showAlert = true; // "True"
  //ViewBag.showAlert = false; // "False"
  ViewBag.alertMessage = "Hello World!";

  return View();
}
 • ViewBag.showAlert ไว้กำหนดว่าจะให้แสดงหรือไม่แสดง Alert
 • ViewBag.alertMessage เป็นข้อความที่จะแสดง

About.cshtml

@{
  ViewBag.Title = "About";
}
<h2>@ViewBag.Title.</h2>
<h3>@ViewBag.Message</h3>

<script>
  var showAlert = "@ViewBag.showAlert";
  var alertMessage = "@ViewBag.alertMessage";

  if (showAlert === "True") {
    alert(alertMessage);
  } else {
    alert("Something wrong.");
  }
</script>

showAlert (JS) รับค่ามาจาก ViewBag.showAlert (C#)