การแสดง AssemblyVersion

AssemblyName.Version Property

ค่า AssemblyVersion กำหนดได้ทีไฟล์ Properties > AssemblyInfo.cs

using System;

namespace ConsoleApp1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("The version of the currently executing assembly is: {0}",
        typeof(Program).Assembly.GetName().Version);
      // The version of the currently executing assembly is: 1.1.0.0
    }
  }
}