การสร้าง Azure AD B2C Tenant

  1. สร้าง Azure Active Directory B2C
  2. เปลี่ยน Directory ไปที่ Tenant
  3. สร้าง User ใน Tenant

1.สร้าง Azure Active Directory B2C

เลือกเมนุ Create a resource พิมพ์ Azure Active Directory B2C

คลิก Create

ที่ Create a new B2C Tenant or Link to existing Tenant เลือก Create a new Azure AD B2C Tenant

กำหนด Organization name และ Initial domain name

Note: ที่ Country or region ไม่มีประเทศไทยให้เลือก

เสร็จแล้วกด Create

พอสร้างเสร็จแล้ว กลับมาเลือก Link an existing Azure AD B2C Tenant to my Azure subscription เพื่อผูกกับ Subscription

ตรง Resource group location เลือก Southeast Asia

เสร็จแล้วดูตรง Notifications เลือก Go to resource

จะเห็น B2C Tenant ที่เราสร้างละ

2.เปลี่ยน Directory ไปที่ Tenant

ที่ Azure AD B2C เลือก Azure AD B2C Settings ก็จะเป็นการเปลี่ยน Directory ไปที่ phaisarn.onmicrosoft.com

3.สร้าง User ใน Tenant

เลือกเมนู Azure Active Directory > Users

เดิมจะมี user เดียวคือ user ที่สร้าง Tenant นี้ขึ้นมา

กด New User

User name: jack@phaisarn.onmicrosoft.com

เลือก Show Password แล้ว copy password เก็บไว้

กด Create

จะได้ user ของ Tenant นี้เพิ่มมาละ