สร้างโปรเจ็กส์ Console App (.NET Core)

1.สร้างด้วย Visual Studio 2017
2.สร้างด้วย Command Line
3.สั่ง build ตัว .exe

1.สร้างด้วย Visual Studio 2017

Build a C# Hello World application with the .NET Core SDK in Visual Studio 2017

เปิด Visual Studio 2017
เลือกที่เมนู File > New > Project 
เลือก C#Console App (.NET Core) 
ตั้งชื่อโปรเจ็กส์ ConsoleApp1

ไฟล์ Program.cs

using System;

namespace ConsoleApp1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Hello World!");
    }
  }
}

2.สร้างด้วย Command Line

Getting started with .NET Core on Windows/Linux/macOS using the command line

เปิด command prompt
สร้างโฟลเดอร์ชื่อ Hello
เข้าไปในโฟลเดอร์ Hello
สร้างโปรเจ็กส์ด้วยคำสั่ง

$ dotnet new console

ไฟล์ Hello.csproj

<Project Sdk="Microsoft.NET.Sdk">

 <PropertyGroup>
  <OutputType>Exe</OutputType>
  <TargetFramework>netcoreapp2.2</TargetFramework>
 </PropertyGroup>

</Project>

ไฟล์ Program.cs

using System;

namespace Hello
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Hello World!");
    }
  }
}

สั่ง run ด้วยคำสั่ง (อยู่ตำแหน่งเดียวกับไฟล์ Hello.csproj)

$ dotnet run
Hello World!

หรือรันโดยการเรียกไฟล์ dll

$ dotnet .\bin\Debug\netcoreapp2.2\Hello.dll
Hello World!

3.สั่ง build ตัว .exe

dotnet publish

สั่ง build ตัว .exe ด้วยคำสั่ง

$ dotnet publish -c Release -r win10-x64
$ dotnet publish -c Release -r ubuntu.16.10-x64
$ dotnet publish -c Release -r osx.10.12-x64

จะได้ไฟล์ .exe อยู่ที่ bin\Release\netcoreapp2.2\win10-x64\Hello.exe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *