สร้างโปรเจ็กส์ Console App (.NET Core)

 1. สร้างด้วย Visual Studio 2017
 2. สร้างด้วย Command Line
 3. สั่ง build ตัว .exe
 4. การรับพารามิเตอร์ (parameter)

1.สร้างด้วย Visual Studio 2017

เปิด Visual Studio 2017
เลือกที่เมนู File > New > Project 
เลือก C#Console App (.NET Core) 
ตั้งชื่อโปรเจ็กส์ ConsoleApp1

ไฟล์ Program.cs

using System;

namespace ConsoleApp1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Hello World!");
    }
  }
}

2.สร้างด้วย Command Line

เปิด command prompt
สร้างโฟลเดอร์ชื่อ Hello
เข้าไปในโฟลเดอร์ Hello
สร้างโปรเจ็กส์ด้วยคำสั่ง

$ dotnet new console

หรือ เปิด command prompt แล้วใช้คำสั่ง

$ dotnet new console -o Hello

ไฟล์ Hello.csproj

<Project Sdk="Microsoft.NET.Sdk">

 <PropertyGroup>
  <OutputType>Exe</OutputType>
  <TargetFramework>netcoreapp2.2</TargetFramework>
 </PropertyGroup>

</Project>

ไฟล์ Program.cs

using System;

namespace Hello
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Hello World!");
    }
  }
}

สั่ง run ด้วยคำสั่ง (อยู่ตำแหน่งเดียวกับไฟล์ Hello.csproj)

$ dotnet run
Hello World!

หรือรันโดยการเรียกไฟล์ dll

$ dotnet .\bin\Debug\netcoreapp2.2\Hello.dll
Hello World!

3.สั่ง build ตัว .exe

สั่ง build ตัว .exe ด้วยคำสั่ง

$ dotnet publish -c Release -r win10-x64
$ dotnet publish -c Release -r ubuntu.16.10-x64
$ dotnet publish -c Release -r osx.10.12-x64

จะได้ไฟล์ .exe อยู่ที่ bin\Release\netcoreapp2.2\win10-x64\Hello.exe

4.การรับพารามิเตอร์ (parameter)

using System;
 
namespace ConsoleApp1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      if (args.Length > 0)
      {
        Console.WriteLine($"Hello {args[0]}");
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("Hello!");
      }
    }
  }
}

ผลการรัน

> dotnet run
Hello!
> dotnet run Jack
Hello Jack

Leave a Reply