การแปลงพิกัดละติจูด และลองจิจูด

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApp5
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      double lat = 38.89861;
      Console.WriteLine("{0} > {1}", lat, ConvertDoubleToDegreeAngleLat(lat));
      double lon = -76.96222;
      Console.WriteLine("{0} > {1}", lon, ConvertDoubleToDegreeAngleLon(lon));

      double degrees;
      double minutes;
      double seconds;
      string dir;

      Console.WriteLine();

      degrees = 38;
      minutes = 53;
      seconds = 55.0;
      dir = "N";
      Console.WriteLine("{0} {1} {2} {3} > {4:f5}", degrees, minutes, seconds, dir, ConvertDegreeAngleToDouble(degrees, minutes, seconds, dir));
      degrees = 76;
      minutes = 57;
      seconds = 44.0;
      dir = "W";
      Console.WriteLine("{0} {1} {2} {3} > {4:f5}", degrees, minutes, seconds, dir, ConvertDegreeAngleToDouble(degrees, minutes, seconds, dir));
    }

    public static string ConvertDoubleToDegreeAngleLat(double doubleDegrees)
    {
      string dir = (doubleDegrees >= 0 ? "N" : "S");
      return ConvertDoubleToDegreeAngle(doubleDegrees, dir);
    }
    public static string ConvertDoubleToDegreeAngleLon(double doubleDegrees)
    {
      string dir = (doubleDegrees >= 0 ? "E" : "W");
      return ConvertDoubleToDegreeAngle(doubleDegrees, dir);
    }
    public static string ConvertDoubleToDegreeAngle(double doubleDegrees, string dir)
    {
      doubleDegrees = Math.Abs(doubleDegrees);
      double latMinPart = ((doubleDegrees - Math.Truncate(doubleDegrees) / 1) * 60);
      double latSecPart = ((latMinPart - Math.Truncate(latMinPart) / 1) * 60);

      double degrees = Math.Truncate(doubleDegrees);
      double minutes = Math.Truncate(latMinPart);
      double seconds = latSecPart;

      return string.Format("{0} {1} {2} {3}", degrees, minutes, seconds.ToString("#.0"), dir);
    }

    public static double ConvertDegreeAngleToDouble(double degrees, double minutes, double seconds, string dir)
    {
      //Decimal degrees = 
      //  whole number of degrees, 
      //  plus minutes divided by 60, 
      //  plus seconds divided by 3600

      int multiplier = (dir == "S" || dir == "W") ? -1 : 1; //handle south and west
      return (degrees + (minutes / 60) + (seconds / 3600)) * multiplier;
    }
  }
}