สร้างไฟล์ Excel ด้วย C#

 1. เพิ่ม Reference
 2. สร้างไฟล์ Excel เปล่า
 3. กำหนดข้อความ ตัวหนา และตำแหน่งกึ่งกลาง
 4. การใช้ Array การใส่สูตร การจัดขนาดคอลัมน์
 5. เพิ่ม WorkSheet และจัดลำดับ WorkSheet
 6. โค๊ดทั้งหมด

1. เพิ่ม Reference

Microsoft.Office.Interop.Excel

2.สร้างไฟล์ Excel เปล่า

สร้าง Application และ Workbook จากนั้นสั่ง save ที่ Workbook

using System;
using System.Reflection;
using Microsoft.Office.Interop.Excel;

namespace ConsoleApp1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Application excApp;
      Workbook excBook;
      try
      {
        //Start Microsoft.Office.Interop.Excel and get Application object.
        excApp = new Application();
        excApp.Visible = false;
        excApp.UserControl = false;
        
        //Get a new workbook.
        excBook = (Workbook)(excApp.Workbooks.Add(Missing.Value));
        
        // Save file
        excBook.SaveAs(@"d:\Book1.xlsx");
        excBook.Close();
      }
      catch (Exception ex)
      {
        String errorMessage;
        errorMessage = "Error: ";
        errorMessage = String.Concat(errorMessage, ex.Message);
        errorMessage = String.Concat(errorMessage, " Line: ");
        errorMessage = String.Concat(errorMessage, ex.Source);
        Console.WriteLine(errorMessage);
      }
    }
  }
}

3.กำหนดข้อความ ตัวหนา และตำแหน่งกึ่งกลาง

using System;
using System.Reflection;
using Microsoft.Office.Interop.Excel;

namespace ConsoleApp1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Application excApp;
      Workbook excBook;
      Worksheet excSheet;

      try
      {
        //Start Microsoft.Office.Interop.Excel and get Application object.
        excApp = new Application();
        excApp.Visible = false;
        excApp.UserControl = false;

        //Get a new workbook.
        excBook = (Workbook)(excApp.Workbooks.Add(Missing.Value));
        excSheet = (Worksheet)excBook.ActiveSheet;

        //Add table headers going cell by cell.
        excSheet.Cells[1, 1] = "First Name";
        excSheet.Cells[1, 2] = "Last Name";
        excSheet.Cells[1, 3] = "Full Name";
        excSheet.Cells[1, 4] = "Salary";

        //Format A1:D1 as bold
        excSheet.get_Range("A1", "D1").Font.Bold = true;

        //Format A1:D1 as horizontal alignment = center.
        excSheet.get_Range("A1", "D1").HorizontalAlignment = 
          XlHAlign.xlHAlignCenter;

        //Format A1:D1 as vertical alignment = center.
        excSheet.get_Range("A1", "D1").VerticalAlignment =
          XlVAlign.xlVAlignCenter;

        // Save file
        excBook.SaveAs(@"d:\Book1.xlsx");
        excBook.Close();
      }
      catch (Exception ex)
      {
        String errorMessage;
        errorMessage = "Error: ";
        errorMessage = String.Concat(errorMessage, ex.Message);
        errorMessage = String.Concat(errorMessage, " Line: ");
        errorMessage = String.Concat(errorMessage, ex.Source);
        Console.WriteLine(errorMessage);
      }
    }
  }
}

บรรทัดที่ 27-30 กำหนดข้อความ
บรรทัดที่ 33 กำหนดให้เป็นตัวหนา
บรรทัดที่ 36 กำหนดให้กึ่งกลางในแนวนอน
บรรทัดที่ 40 กำหนดให้กึ่งกลางในแนวตั้ง

ลองขยายขนาดของ cell ออกมาดู จะเห็นชัดว่าอยู่กึ่งกลางทั้งแนวนอนและแนวตั้ง

4.การใช้ Array การใส่สูตร การจัดขนาดคอลัมน์

เพิ่มข้อความแบบ Array

...
// Create an array to multiple values at once.
string[,] saNames = new string[5, 2];

saNames[0, 0] = "John";
saNames[0, 1] = "Smith";
saNames[1, 0] = "Tom";
saNames[1, 1] = "Brown";
saNames[2, 0] = "Sue";
saNames[2, 1] = "Thomas";
saNames[3, 0] = "Jane";
saNames[3, 1] = "Jones";
saNames[4, 0] = "Adam";
saNames[4, 1] = "Johnson";

//Fill A2:B6 with an array of values (First and Last Names).
excSheet.get_Range("A2", "B6").Value2 = saNames;
...

ใส่สูตรของ Excel และกำหนดขนาดคอลัมน์อัตโนมัติด้วย Range

Range excRange;
...

...

//Fill A2:B6 with an array of values (First and Last Names).
excSheet.get_Range("A2", "B6").Value2 = saNames;

//Fill C2:C6 with a relative formula (=A2 & " " & B2).
excRange = excSheet.get_Range("C2", "C6");
excRange.Formula = "=A2 & \" \" & B2";

//Fill D2:D6 with a formula(=RAND()*100000) and apply format.
excRange = excSheet.get_Range("D2", "D6");
excRange.Formula = "=RAND()*100000";
excRange.NumberFormat = "$0.00";

//AutoFit columns A:D.
excRange = excSheet.get_Range("A1", "D1");
excRange.EntireColumn.AutoFit();
...

บรรทัดที่ 11 ดึงข้อมูลจาก cell อื่นมาใส่
บรรทัดที่ 15 ใช้ฟังก์ชันของ Excel
บรรทัดที่ 16 จัด format เซลล์
บรรทัดที่ 20 จัดขนาดคอลัมน์ให้พอดีกับข้อความอัตโนมัติ

5.เพิ่ม WorkSheet และจัดลำดับ WorkSheet

เพิ่ม 2 WorkSheet คือ excSheet2 และ excSheet3

เรียงลำดับ WorkSheet โดยนำมาแทรกอยู่ด้านหน้า (ลองนำไปต่อท้ายแล้วใช้ไมไ่ด้)

Worksheet excSheet2;
Worksheet excSheet3;
...
...
excSheet2 = (Worksheet)excBook.Worksheets.Add(Missing.Value);
excSheet2.Cells[1, 1] = "Sheet2";

excSheet3 = (Worksheet)excBook.Worksheets.Add(Missing.Value);
excSheet3.Cells[1, 1] = "Sheet3";

// rearrange worksheet
excSheet2.Move(excBook.Sheets[1]);
excSheet.Move(excBook.Sheets[1]);
...

6.โค๊ดทั้งหมด

using System;
using System.Reflection;
using Microsoft.Office.Interop.Excel;

namespace ConsoleApp1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Application excApp;
      Workbook excBook;
      Worksheet excSheet;
      Worksheet excSheet2;
      Worksheet excSheet3;
      Range excRange;

      try
      {
        //Start Microsoft.Office.Interop.Excel and get Application object.
        excApp = new Application();
        excApp.Visible = false;
        excApp.UserControl = false;

        //Get a new workbook.
        excBook = (Workbook)(excApp.Workbooks.Add(Missing.Value));
        excSheet = (Worksheet)excBook.ActiveSheet;

        //Add table headers going cell by cell.
        excSheet.Cells[1, 1] = "First Name";
        excSheet.Cells[1, 2] = "Last Name";
        excSheet.Cells[1, 3] = "Full Name";
        excSheet.Cells[1, 4] = "Salary";

        //Format A1:D1 as bold
        excSheet.get_Range("A1", "D1").Font.Bold = true;

        //Format A1:D1 as horizontal alignment = center.
        excSheet.get_Range("A1", "D1").HorizontalAlignment =
          XlHAlign.xlHAlignCenter;

        //Format A1:D1 as vertical alignment = center.
        excSheet.get_Range("A1", "D1").VerticalAlignment =
          XlVAlign.xlVAlignCenter;

        // Create an array to multiple values at once.
        string[,] saNames = new string[5, 2];

        saNames[0, 0] = "John";
        saNames[0, 1] = "Smith";
        saNames[1, 0] = "Tom";
        saNames[1, 1] = "Brown";
        saNames[2, 0] = "Sue";
        saNames[2, 1] = "Thomas";
        saNames[3, 0] = "Jane";
        saNames[3, 1] = "Jones";
        saNames[4, 0] = "Adam";
        saNames[4, 1] = "Johnson";

        //Fill A2:B6 with an array of values (First and Last Names).
        excSheet.get_Range("A2", "B6").Value2 = saNames;

        //Fill C2:C6 with a relative formula (=A2 & " " & B2).
        excRange = excSheet.get_Range("C2", "C6");
        excRange.Formula = "=A2 & \" \" & B2";

        //Fill D2:D6 with a formula(=RAND()*100000) and apply format.
        excRange = excSheet.get_Range("D2", "D6");
        excRange.Formula = "=RAND()*100000";
        excRange.NumberFormat = "$0.00";

        //AutoFit columns A:D.
        excRange = excSheet.get_Range("A1", "D1");
        excRange.EntireColumn.AutoFit();


        excSheet2 = (Worksheet)excBook.Worksheets.Add(Missing.Value);
        excSheet2.Cells[1, 1] = "Sheet2";

        excSheet3 = (Worksheet)excBook.Worksheets.Add(Missing.Value);
        excSheet3.Cells[1, 1] = "Sheet3";

        excSheet2.Move(excBook.Sheets[1]);
        excSheet.Move(excBook.Sheets[1]);

        // Save file
        excBook.SaveAs(@"d:\Book1.xlsx");
        excBook.Close();
      }
      catch (Exception ex)
      {
        String errorMessage;
        errorMessage = "Error: ";
        errorMessage = String.Concat(errorMessage, ex.Message);
        errorMessage = String.Concat(errorMessage, " Line: ");
        errorMessage = String.Concat(errorMessage, ex.Source);
        Console.WriteLine(errorMessage);
      }
    }
  }
}