การเรียก POST แบบส่ง key-value และแบบส่ง json ด้วย WebClient

 1. การเรียก POST แบบส่ง key-value
 2. การเรียก POST แบบส่ง json

วิธีนี้ Legacy แล้ว แต่สะดวกตรงที่ไม่ใช้ asyncawait ทำให้ใช้ใน Web Services ได้

1.การเรียก POST แบบส่ง key-value

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Collections.Specialized;
using System.Linq;
using System.Net;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Console3
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      string url = "http://www.example.com";

      using (var wb = new WebClient())
      {
        var data = new NameValueCollection();
        data["username"] = "myUser";
        data["password"] = "myPassword";

        var response = wb.UploadValues(url, "POST", data);
        string responseString = Encoding.UTF8.GetString(response);
      }
    }
  }
}

บรรทัดที่ 15 : กำหนด url
บรรทัดที่ 19-21 : กำหนด key-value ที่จะส่งไป
บรรทัดที่ 23 : กำหนดเมธอด POST
บรรทัดที่ 24 : string ที่ส่งกลับมา

2.การเรียก POST แบบส่ง json

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Collections.Specialized;
using System.Linq;
using System.Net;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Console3
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      string url = "http://www.example.com";

      using (var wb = new WebClient())
      {
        var json = "{\"username\": \"myUser\", ";
        json += "  \"password\": \"myPassword\"}";

        wb.Headers[HttpRequestHeader.ContentType] = "application/json";
        var response = wb.UploadString(url, "POST", json);
        Console.WriteLine(response.ToString());
      }
    }
  }
}

บรรทัดที่ 15 : กำหนด url
บรรทัดที่ 19-20 : กำหนดค่า json ที่จะส่งไป
บรรทัดที่ 22 : กำหนดเมธอด POST