ตรวจสอบว่า DateTime? เป็น null หรือไม่

using System;
namespace ConsoleApp1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      DateTime? dt1 = null;
      if (!dt1.HasValue)
        Console.WriteLine("null");
      else
        Console.WriteLine("not null");
      // null

      DateTime? dt2 = DateTime.Today;
      if (!dt2.HasValue)
        Console.WriteLine("null");
      else
        Console.WriteLine("not null");
      // not null
    }
  }
}