ดาวน์โหลด HTML source ด้วย WebClient

1.เมธอดของ WebClient ที่ใช้ในการดาวน์โหลด
2.เมธอดของ WebClient ที่ใช้ในการอัพโหลด

1.เมธอดของ WebClient ที่ใช้ในการดาวน์โหลด

C# มี WebClient ไว้ช่วยดาวน์โหลด HTML source มาบันทึกเป็นไฟล์ หรือเป็น string ได้

using System;
using System.Net;
using System.Text;

namespace ConsoleApp1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      using (WebClient client = new WebClient())
      {
        string url = "https://phaisarn.com/";

        //---Download file
        client.DownloadFile(url, @"localfile.html");


        //---Download string
        string htmlCode1 = client.DownloadString(url);
        Console.WriteLine(htmlCode1.Substring(0, 100));
        Console.WriteLine();


        //---Download data
        byte[] myDataBuffer = client.DownloadData(url);
        // Convert the downloaded data into a string
        string htmlCode2= Encoding.ASCII.GetString(myDataBuffer);
        Console.WriteLine(htmlCode2.Substring(0, 100));
        Console.WriteLine();


        Console.WriteLine("Download successful.");
      }
    }
  }
}

ถ้าเจอ error ว่า The underlying connection was closed: Could not establish trust relationship for the SSL/TLS secure channel.

ให้ ignore ด้วย

// วางบรรทัดนี้ก่อนเรียก client
ServicePointManager.ServerCertificateValidationCallback += (sender, certificate, chain, sslPolicyErrors) => true;
client.DownloadFile(url, localFile);

2.เมธอดของ WebClient ที่ใช้ในการอัพโหลด

ส่งค่าไปด้วยเว็บเมธอด POST (เป็นการ POST โดยไม่มีการ redirect ไปไหน)
ถ้าต้องการให้ POST พร้อม redirect ใช้ JavaScript

using System;
using System.Collections.Specialized;
using System.Net;
using System.Text;
namespace ConsoleApp1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      string url = "https://phaisarn.com/";
      try
      {
        WebClient client = new WebClient();

        // Download the data to a file.
        client.DownloadFile(url, "page.htm");


        // Download the data to a buffer.
        Byte[] pageData = client.DownloadData("http://www.contoso.com");
        string pageHtml = Encoding.ASCII.GetString(pageData);
        Console.WriteLine(pageHtml);


        // Upload some form post values.
        NameValueCollection form = new NameValueCollection();
        form.Add("MyName", "MyValue");
        Byte[] responseData = client.UploadValues(url, form);
        // Decode and display the response.
        Console.WriteLine("\nResponse received was :\n{0}", Encoding.ASCII.GetString(responseData));
      }
      catch (WebException webEx)
      {
        Console.WriteLine(webEx.ToString());
        if (webEx.Status == WebExceptionStatus.ConnectFailure)
        {
          Console.WriteLine("Are you behind a firewall? If so, go through the proxy server.");
        }
      }
    }
  }
}

ถ้าต้องการให้ redirect ใช้คำสั่ง

HttpResponse.Redirect Method

Response.Redirect("http://www.google.com");

Leave a Reply