การสร้าง Expandable ListView

 • แก้ไขไฟล์ activity_main.xml
 • แก้ไขไฟล์ MainActivity.java
 • เพิ่ม Package ชื่อ ExpandableList
 • เพิ่มไฟล์ ชื่อ ExpandableList/ChildItem.java และ layout/child_item.xml
 • เพิ่มไฟล์ ชื่อ ExpandableList/GroupItem.java และ layout/group_item.xml
 • เพิ่มไฟล์ ชื่อ ExpandableList/ChildViewHolder.java และ ExpandableList/GroupViewHolder.java
 • เพิ่มไฟล์ ชื่อ ExpandableList/CustomAdapter.java

activity_main.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  tools:context=".MainActivity">

  <ExpandableListView
    android:id="@+id/expandableListView"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:indicatorLeft="?android:attr/expandableListPreferredItemIndicatorLeft"
    android:listSelector="#ffc" />

</LinearLayout>

MainActivity.java

package com.phaisarn.expandable;

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.ExpandableListView;
import android.widget.Toast;

import com.phaisarn.expandable.ExpandableList.ChildItem;
import com.phaisarn.expandable.ExpandableList.CustomAdapter;
import com.phaisarn.expandable.ExpandableList.GroupItem;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Arrays;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);

    final ExpandableListView expandableListView = findViewById(R.id.expandableListView);
    final ArrayList<GroupItem> groupArray = new ArrayList<>();

    ArrayList<ChildItem> childArray;
    GroupItem groupItem;
    String groupName;

    groupName = "Asia";
    childArray = new ArrayList<>();
    childArray.addAll(Arrays.asList(
        new ChildItem("Thailand"),
        new ChildItem("Japan"),
        new ChildItem("Korea")));
    groupItem = new GroupItem(groupName, childArray);
    groupArray.add(groupItem);

    groupName = "Europe";
    childArray = new ArrayList<>();
    childArray.addAll(Arrays.asList(
        new ChildItem("UK"),
        new ChildItem("France"),
        new ChildItem("Germany"),
        new ChildItem("Spain")));
    groupItem = new GroupItem(groupName, childArray);
    groupArray.add(groupItem);

    groupName = "America";
    childArray = new ArrayList<>();
    childArray.addAll(Arrays.asList(
        new ChildItem("USA"),
        new ChildItem("Canada"),
        new ChildItem("Mexico")));
    groupItem = new GroupItem(groupName, childArray);
    groupArray.add(groupItem);

    groupName = "Africa";
    childArray = new ArrayList<>();
    childArray.addAll(Arrays.asList(
        new ChildItem("Nigeria"),
        new ChildItem("Cameroon"),
        new ChildItem("Morocco")));
    groupItem = new GroupItem(groupName, childArray);
    groupArray.add(groupItem);

    groupName = "Latin";
    childArray = new ArrayList<>();
    childArray.addAll(Arrays.asList(
        new ChildItem("Brazil"),
        new ChildItem("Argentina"),
        new ChildItem("Peru"),
        new ChildItem("Chile")));
    groupItem = new GroupItem(groupName, childArray);
    groupArray.add(groupItem);

    CustomAdapter adapter = new CustomAdapter(this, groupArray);
    expandableListView.setAdapter(adapter);
    expandableListView.setOnChildClickListener(new ExpandableListView.OnChildClickListener() {
      @Override
      public boolean onChildClick(ExpandableListView exp, View view, int i, int i1, long l) {
        //ใช้เมธอดของคลาส GroupItem และ ChildItem
        String item = groupArray.get(i).childItems.get(i1).text;
        Toast.makeText(getBaseContext(), item, Toast.LENGTH_SHORT).show();
        return true;
      }
    });
  }
}

ExpandableList/ChildItem.java

package com.phaisarn.expandable.ExpandableList;

public class ChildItem {
  public String text;

  public ChildItem(String text) {
    this.text = text;
  }
}

layout/child_item.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:descendantFocusability="blocksDescendants"
  android:orientation="vertical">

  <TextView
    android:id="@+id/child_textView"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:paddingBottom="7dp"
    android:paddingLeft="40dp"
    android:paddingTop="7dp"
    android:textSize="16sp" />

</LinearLayout>

ExpandableList/GroupItem.java

package com.phaisarn.expandable.ExpandableList;

import java.util.ArrayList;

public class GroupItem {
  public String text;
  public ArrayList<ChildItem> childItems;

  public GroupItem(String text, ArrayList<ChildItem> childItems) {
    this.text = text;
    this.childItems = childItems;
  }
}

layout/group_item.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:background="#def"
  android:orientation="vertical">

  <TextView
    android:id="@+id/group_textView"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:paddingLeft="40dp"
    android:paddingTop="10dp"
    android:paddingBottom="10dp"
    android:textSize="20sp" />
</LinearLayout>

ExpandableList/ChildViewHolder.java

package com.phaisarn.expandable.ExpandableList;

import android.view.View;
import android.widget.TextView;

import com.phaisarn.expandable.R;

public class ChildViewHolder {
  TextView textView;

  public ChildViewHolder(View view) {
    textView = view.findViewById(R.id.child_textView);
  }
}

ExpandableList/GroupViewHolder.java

package com.phaisarn.expandable.ExpandableList;

import android.view.View;
import android.widget.TextView;

import com.phaisarn.expandable.R;

public class GroupViewHolder {
  TextView textView;

  public GroupViewHolder(View view) {
    textView = view.findViewById(R.id.group_textView);
  }
}

ExpandableList/CustomAdapter.java

package com.phaisarn.expandable.ExpandableList;

import android.content.Context;
import android.view.LayoutInflater;
import android.view.View;
import android.view.ViewGroup;
import android.widget.BaseExpandableListAdapter;

import com.phaisarn.expandable.R;

import java.util.ArrayList;

public class CustomAdapter extends BaseExpandableListAdapter {
  private Context mContext;
  private ArrayList<GroupItem> mGroupItems;
  private GroupViewHolder mGroupHolder;
  private ChildViewHolder mChildHolder;

  public CustomAdapter(Context context, ArrayList<GroupItem> items) {
    mContext = context;
    mGroupItems = items;
  }

  @Override
  public int getGroupCount() {
    return mGroupItems.size();
  }

  //ให้ gPos => groupPosition, cPos => childPosition
  @Override
  public int getChildrenCount(int gPos) {
    return mGroupItems.get(gPos).childItems.size();
  }

  @Override
  public Object getGroup(int gPos) {
    return mGroupItems.get(gPos);
  }

  @Override
  public Object getChild(int gPos, int cPos) {
    return null;
  }

  @Override
  public long getGroupId(int gPos) {
    return gPos;
  }

  @Override
  public long getChildId(int gPos, int cPos) {
    return cPos;
  }

  @Override
  public boolean hasStableIds() {
    return true;
  }

  @Override
  public boolean isChildSelectable(int gPos, int cPos) {
    return true;
  }

  @Override
  public View getGroupView(int gPos, boolean isLast, View view, ViewGroup viewGroup) {
    if (view == null) {
      LayoutInflater inflater = LayoutInflater.from(mContext);
      view = inflater.inflate(R.layout.group_item, viewGroup, false);
      mGroupHolder = new GroupViewHolder(view);
      view.setTag(mGroupHolder);
    } else {
      mGroupHolder = (GroupViewHolder) view.getTag();
    }
    GroupItem groupItemInfo = (GroupItem) getGroup(gPos);
    mGroupHolder.textView.setText(groupItemInfo.text);
    return view;
  }

  @Override
  public View getChildView(int gPos, int cPos, boolean isLast, View view, ViewGroup viewGroup) {

    if (view == null) {
      LayoutInflater inflater = LayoutInflater.from(mContext);
      view = inflater.inflate(R.layout.child_item, viewGroup, false);
      mChildHolder = new ChildViewHolder(view);
      view.setTag(mChildHolder);
    } else {
      mChildHolder = (ChildViewHolder) view.getTag();
    }
    ArrayList<ChildItem> childItems = mGroupItems.get(gPos).childItems;
    mChildHolder.textView.setText(childItems.get(cPos).text);
    return view;
  }
}