ข้อมูลชนิด DATE และ datetime

สร้างตาราง tbtest

create table tbtest
(
  id     SERIAL PRIMARY KEY,
  firstname  varchar(50) NOT NULL,
  date1 DATE,
  date3 datetime year to fraction(3),
  date5 datetime year to fraction(5),
  timestamp  DATETIME YEAR TO FRACTION(5) DEFAULT SYSDATE YEAR TO FRACTION(5) 
);

การ insert ข้อมูลด้วย today

insert into tbtest (firstname, date1, date3, date5) 
values ('jack', today, today, today);

การ insert ข้อมูลด้วยการกำหนดค่า

insert into tbtest (firstname, date1, date3, date5) 
values ('jack1', '30/01/2019', '2019-02-20 00:00:00.000', '2019-02-20 00:00:00.00000');

ลอง select ดู

select * from tbtest

จะได้

การ update ข้อมูล

update tbtest set (firstname, date1) = ('jack2', '10/02/2019') where id = 1;