การ select ข้อมูล

  1. จำกัดผลการ select ด้วย First
  2. การ select ข้อมูลจากวันที่

1.จำกัดผลการ select ด้วย First

SELECT FIRST 1 * FROM tbtest;

ใช้ LIMIT แล้วไมไ่ด้ ไม่รู้ทำไม

2.การ select ข้อมูลจากวันที่

การ select ข้อมูลจากวันที่ปัจจุบัน

select * 
from  tbtest
where DATE(timestamp) = today

ตัวแปร timestamp เป็นแบบ DATETIME YEAR TO FRACTION(5) เลยต้องใช้ฟังก์ชัน DATE() มาครอบ ให้เหลือแต่วัน แล้วค่อยมาเปรียบเทียบกับ today

การ select ข้อมูลจากวันที่ย้อนหลัง 1 วัน

select * 
from  tbtest
where date1 = today-1;

ตัวแปร date1 เป็นแบบ DATE เลยนำมาเปรียบเทียบกับ today ได้เลย

การ select ด้วยวันที่กำหนด

select * 
from  tbtest
where DATE(date1) = '20/02/2019'

ถ้าใช้ CURRENT ก็ได้ แต่ต้องครอบด้วย DATE() เลยไม่ค่อยเหมาะ

select timestamp, DATE(timestamp) , * 
from tbtest
where DATE(timestamp) = (Date(CURRENT)-2)
order by id desc