การ select, update blob ของ informix ด้วย c#

Note: เหมือนยังมี Error อยู่ ในบางกรณี ไม่แน่ใจว่า ผิดตรงไหน

update blob จากข้อมูลที่เก็บอยู่ใน textfile

สร้างตารางทดสอบ

create table tbtest
(
  id    SERIAL PRIMARY KEY,
  detail  text,
  timestamp DATETIME YEAR TO FRACTION(5) DEFAULT SYSDATE YEAR TO FRACTION(5) 
);

สร้างฟังก์ชันใน C# ใช้ในการ update

public static string UpdateBlob(string query, string filename)
{
  string connectionString = ConfigurationManager.AppSettings.Get("connectionString");

  query = cleanQuery(query);
  log.Debug(query);

  byte[] data = File.ReadAllBytes(filename);

  string result = "";
  using (var conn = new IfxConnection(connectionString))
  {
    conn.Open();

    IfxTransaction myTrans;
    // Start a local transaction
    myTrans = conn.BeginTransaction(IsolationLevel.ReadCommitted);

    using (IfxCommand command = new IfxCommand(query, conn))
    {
      command.Transaction = myTrans;
      command.Parameters.Add("@binaryValue", IfxType.Byte).Value = data;

      try
      {
        int res = command.ExecuteNonQuery();
        myTrans.Commit();
        result = "success";
        log.Info(result);
      }
      catch (Exception ex)
      {
        myTrans.Rollback();
        result = ex.Message;
        log.Error(ex.Message);
      }
    }
  }

  return result;
}

ทดลองเรียกใช้ฟังก์ชันแบบ INSERT

string filename = "logo.bmp";
string query = string.Format("INSERT into tbtest (detail) values(?);");
UpdateBlob(query, filename);

ทดลองเรียกใช้ฟังก์ชันแบบ UPDATE

string filename = "xxx.txt";
string query = string.Format("UPDATE tbtest SET detail = ? where id = 1;");
UpdateBlob(query, filename);

SELECT blob แล้วบันทึกเป็นรูป

public static void SelectBlob(string query)
{
  try
  {
    // Open a connection
    IfxConnection conn = new IfxConnection(connIIA);
    conn.Open();
    // Create an SQL command
    IfxCommand cmd = new IfxCommand(query, conn);
    IfxDataReader reader = cmd.ExecuteReader();
    // Write the data to the console
    while (reader.Read())
    {
      byte[] img = (byte[])reader["detail"];
      string rowid = reader["id"].ToString();
      string path = System.IO.Path.Combine(AppDomain.CurrentDomain.BaseDirectory, string.Format("x{0}.png", rowid));
      System.IO.File.WriteAllBytes(path, img);
    }
  }
  catch (IfxException e)
  {
    log.Info(e.ToString());
  }
}

SELECT blob แล้วแปลงเป็น string

public static void SelectBlob(string query)
{
  try
  {
    // Open a connection
    IfxConnection conn = new IfxConnection(connIIA);
    conn.Open();
    // Create an SQL command
    IfxCommand cmd = new IfxCommand(query, conn);
    IfxDataReader reader = cmd.ExecuteReader();
    // Write the data to the console
    while (reader.Read())
    {
      byte[] bytes = (byte[])reader["LossDetail"];

      // UTF conversion - String from bytes 
      string utfString = Encoding.UTF8.GetString(bytes, 0, bytes.Length);
      log.Info(utfString);

      // Windows 874
      string win874 = Encoding.GetEncoding(874).GetString(bytes, 0, bytes.Length);
      log.Info(win874);
    }
  }
  catch (IfxException e)
  {
    log.Info(e.ToString());
  }
}