การ update blob ของ informix ด้วย c#

update blob จากข้อมูลที่เก็บอยู่ใน textfile

สร้างตารางทดสอบ

create table tbtest
(
  id    SERIAL PRIMARY KEY,
  detail  text,
  timestamp DATETIME YEAR TO FRACTION(5) DEFAULT SYSDATE YEAR TO FRACTION(5) 
);

สร้างฟังก์ชันใน C# ใช้ในการ update

public static string UpdateBlob(string query, string filename)
{
  string connectionString = ConfigurationManager.AppSettings.Get("connectionString");

  query = cleanQuery(query);
  log.Debug(query);

  byte[] data = File.ReadAllBytes(filename);

  string result = "";
  using (var conn = new IfxConnection(connectionString))
  {
    conn.Open();

    IfxTransaction myTrans;
    // Start a local transaction
    myTrans = conn.BeginTransaction(IsolationLevel.ReadCommitted);

    using (IfxCommand command = new IfxCommand(query, conn))
    {
      command.Transaction = myTrans;
      command.Parameters.Add("@binaryValue", IfxType.Byte).Value = data;

      try
      {
        int res = command.ExecuteNonQuery();
        myTrans.Commit();
        result = "success";
        log.Info(result);
      }
      catch (Exception ex)
      {
        myTrans.Rollback();
        result = ex.Message;
        log.Error(ex.Message);
      }
    }
  }

  return result;
}

ทดลองเรียกใช้ฟังก์ชัน

string filename = "xxx.txt";
string query = string.Format("UPDATE tbtest SET detail = ? where id = 1;");
UpdateBlob(query, filename);