การขอ Permission ด้วยไลบรารี EasyPermissions

ในกรณีที่ขอสิทธิ แล้ว user ไม่ให้สิทธิ เมื่อ user เข้าใช้งานครั้งต่อไป ก็จะขึ้น dialog ขึ้นมาถาม user ใหม่ และถ้า user ไม่ให้สิทธิและไม่ให้ถามอีก ก็จะมี dialog มาแนะนำให้ user ไปหน้า setting ของ app เพื่อปรับเปลี่ยนสิทธิให้ app

build.gradle (Module: app)

apply plugin: 'com.android.application'

android {
  compileSdkVersion 29
  buildToolsVersion "29.0.0"
  defaultConfig {
    applicationId "com.phaisarn.myapplication"
    minSdkVersion 21
    targetSdkVersion 29
    versionCode 1
    versionName "1.0"
    testInstrumentationRunner "androidx.test.runner.AndroidJUnitRunner"
  }
  buildTypes {
    release {
      minifyEnabled false
      proguardFiles getDefaultProguardFile('proguard-android-optimize.txt'), 'proguard-rules.pro'
    }
  }
}

dependencies {
  implementation fileTree(dir: 'libs', include: ['*.jar'])
  implementation 'androidx.appcompat:appcompat:1.0.2'
  implementation 'androidx.constraintlayout:constraintlayout:1.1.3'
  implementation 'pub.devrel:easypermissions:3.0.0'
  testImplementation 'junit:junit:4.12'
  androidTestImplementation 'androidx.test:runner:1.2.0'
  androidTestImplementation 'androidx.test.espresso:espresso-core:3.2.0'
}

AndroidManifest.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:dist="http://schemas.android.com/apk/distribution"
  package="com.phaisarn.myapplication">

  <dist:module dist:instant="true" />

  <uses-permission android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE" />
  <uses-permission android:name="android.permission.CAMERA" />

  <application
    android:allowBackup="true"
    android:icon="@mipmap/ic_launcher"
    android:label="@string/app_name"
    android:roundIcon="@mipmap/ic_launcher_round"
    android:supportsRtl="true"
    android:theme="@style/AppTheme">
    <activity android:name=".MainActivity">
      <intent-filter>
        <action android:name="android.intent.action.MAIN" />

        <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
      </intent-filter>
    </activity>
  </application>

</manifest>

บรรทัดที่ 8-9 : ขอ Permission

MainActivity.java

package com.phaisarn.myapplication;

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

import android.Manifest;
import android.content.Intent;
import android.os.Bundle;
import android.provider.MediaStore;
import android.util.Log;
import android.widget.Toast;

import java.util.List;

import pub.devrel.easypermissions.AppSettingsDialog;
import pub.devrel.easypermissions.EasyPermissions;

public class MainActivity extends AppCompatActivity
    implements EasyPermissions.PermissionCallbacks {

  private static final String TAG = "MyLog";
  private static final int REQUEST_CAMERA_PERMISSION = 1;
  private static final String[] PERM_CAMERA = {Manifest.permission.CAMERA};

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);

    if (EasyPermissions.hasPermissions(MainActivity.this, PERM_CAMERA)) {
      // Granted, To Do ...
      Log.d(TAG, "Granted, To Do ...");
      imageCapture();
    } else {
      EasyPermissions.requestPermissions(
          this,
          "This app needs access to your camera so you can take pictures.",
          REQUEST_CAMERA_PERMISSION,
          PERM_CAMERA);
    }
  }

  private void imageCapture() {
    Intent intent = new Intent(MediaStore.ACTION_IMAGE_CAPTURE);
    //...
    startActivityForResult(intent, 999);
  }

  @Override
  public void onRequestPermissionsResult(int requestCode, String[] permissions, int[] grantResults) {
    super.onRequestPermissionsResult(requestCode, permissions, grantResults);

    Log.d(TAG, "onRequestPermissionsResult:");
    // Forward results to EasyPermissions
    EasyPermissions.onRequestPermissionsResult(requestCode, permissions, grantResults, this);
  }

  @Override
  public void onPermissionsGranted(int requestCode, List<String> perms) {
    // Some permissions have been granted
    // ...
    Log.d(TAG, "onPermissionsGranted:" + requestCode + ":" + perms.size());
    imageCapture();
  }

  @Override
  public void onPermissionsDenied(int requestCode, List<String> perms) {
    // Some permissions have been denied
    // ...
    Log.d(TAG, "onPermissionsDenied:" + requestCode + ":" + perms.size());

    // (Optional) Check whether the user denied any permissions and checked "NEVER ASK AGAIN."
    // This will display a dialog directing them to enable the permission in app settings.
    if (EasyPermissions.somePermissionPermanentlyDenied(this, perms)) {
      new AppSettingsDialog.Builder(this).build().show();
    }
  }

  @Override
  public void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent data) {
    super.onActivityResult(requestCode, resultCode, data);

    if (requestCode == AppSettingsDialog.DEFAULT_SETTINGS_REQ_CODE) {
      // Do something after user returned from app settings screen, like showing a Toast.
      Toast.makeText(this, "Finish settings", Toast.LENGTH_SHORT).show();
    }
  }
}

Link