การขอ Permission ด้วยไลบรารี SimplePermissions

Permission ในระบบ android แบ่งได้เป็น 2 ชนิดคือ

 • Normal Permission กรณีนี้ไม่จำเป็นต้องขอ Runtime Permission
 • Dangerous Permission จำเป็นต้องขอ Runtime Permission

แต่อย่างไรก็ตาม ต้องขอ Permission ในไฟล์ AndroidManifest.xml ด้วย

build.gradle (Module: app)

apply plugin: 'com.android.application'

android {
  compileSdkVersion 29
  buildToolsVersion "29.0.0"
  defaultConfig {
    applicationId "com.phaisarn.myapplication"
    minSdkVersion 21
    targetSdkVersion 29
    versionCode 1
    versionName "1.0"
    testInstrumentationRunner "androidx.test.runner.AndroidJUnitRunner"
  }
  buildTypes {
    release {
      minifyEnabled false
      proguardFiles getDefaultProguardFile('proguard-android-optimize.txt'), 'proguard-rules.pro'
    }
  }
}

dependencies {
  implementation fileTree(dir: 'libs', include: ['*.jar'])
  implementation 'androidx.appcompat:appcompat:1.0.2'
  implementation 'androidx.constraintlayout:constraintlayout:1.1.3'
  implementation 'com.github.armcha:SimplePermissions:1.0.0'
  testImplementation 'junit:junit:4.12'
  androidTestImplementation 'androidx.test:runner:1.2.0'
  androidTestImplementation 'androidx.test.espresso:espresso-core:3.2.0'
}

AndroidManifest.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:dist="http://schemas.android.com/apk/distribution"
  package="com.phaisarn.myapplication">

  <dist:module dist:instant="true" />

  <uses-permission android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE" />
  <uses-permission android:name="android.permission.CAMERA" />

  <application
    android:allowBackup="true"
    android:icon="@mipmap/ic_launcher"
    android:label="@string/app_name"
    android:roundIcon="@mipmap/ic_launcher_round"
    android:supportsRtl="true"
    android:theme="@style/AppTheme">
    <activity android:name=".MainActivity">
      <intent-filter>
        <action android:name="android.intent.action.MAIN" />

        <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
      </intent-filter>
    </activity>
  </application>

</manifest>

บรรทัดที่ 8-9 : ขอ Permission

MainActivity.java

package com.phaisarn.myapplication;

import android.content.Intent;
import android.os.Build;
import android.os.Bundle;
import android.provider.MediaStore;
import android.view.View;
import android.widget.Toast;

import com.luseen.simplepermission.permissions.Permission;
import com.luseen.simplepermission.permissions.PermissionActivity;
import com.luseen.simplepermission.permissions.SinglePermissionCallback;

public class MainActivity extends PermissionActivity {

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);

    findViewById(R.id.button).setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View v) {
        if (Build.VERSION.SDK_INT >= 23) { // >= Build.VERSION_CODES.M
          requestPermission(Permission.CAMERA, new SinglePermissionCallback() {
            @Override
            public void onPermissionResult(boolean permissionGranted, boolean isPermissionDeniedForever) {
              if (permissionGranted) {
                imageCapture();
              } else {
                Toast.makeText(getBaseContext(), "Please grant permissions", Toast.LENGTH_SHORT).show();
              }
            }
          });
        } else {
          imageCapture();
        }
      }
    });
  }

  private void imageCapture() {
    Intent intent = new Intent(MediaStore.ACTION_IMAGE_CAPTURE);
    //...
    startActivityForResult(intent, 999);
  }
}

บรรทัดที่ 14 : กำหนดให้สืบทอดจาก PermissionActivity (ปกติสืบทอดจาก AppCompatActivity)
ถ้าเป็น Fragment ให้สืบทอดจาก PermissionFragment (ปกติสืบทอดจาก Fragment)

บรรทัดที่ 25 : ขอ Permission เดียว ใช้ SinglePermissionCallback()

Link