การใช้งาน Newtonsoft.Json

 1. การติดตั้ง Newtonsoft.Json
 2. การ Serialize และ Deserialize – Object
 3. การ Serialize และ Deserialize – Collection
 4. การ Serialize และ Deserialize – Dictionary
 5. การ Serialize และ Deserialize – DataSet
 6. การ Serialize และ Deserialize – DataTable
 7. การ Deserialize – Anonymous Type

1.การติดตั้ง Newtonsoft.Json

 PM> Install-Package Newtonsoft.Json
Installing 'Newtonsoft.Json 12.0.1'.
Successfully installed 'Newtonsoft.Json 12.0.1'.
Adding 'Newtonsoft.Json 12.0.1' to ConsoleApp1.
Successfully added 'Newtonsoft.Json 12.0.1' to ConsoleApp1.

2.การ Serialize และ Deserialize – Object

การ Serialize an Object

using Newtonsoft.Json;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApp1
{
  public class Account
  {
    public string Email { get; set; }
    public bool Active { get; set; }
    public DateTime CreatedDate { get; set; }
    public IList<string> Roles { get; set; }
  }

  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Account account = new Account
      {
        Email = "james@example.com",
        Active = true,
        CreatedDate = new DateTime(2013, 1, 20, 0, 0, 0, DateTimeKind.Utc),
        Roles = new List<string>
        {
          "User",
          "Admin"
        }
      };

      string json1 = JsonConvert.SerializeObject(account);

      Console.WriteLine(json1);
      // {"Email":"james@example.com","Active":true,"CreatedDate":"2013-01-20T00:00:00Z","Roles":["User","Admin"]}


      string json2 = JsonConvert.SerializeObject(account, Formatting.Indented);

      Console.WriteLine(json2);
      // {
      //  "Email": "james@example.com",
      //  "Active": true,
      //  "CreatedDate": "2013-01-20T00:00:00Z",
      //  "Roles": [
      //   "User",
      //   "Admin"
      //  ]
      // }
    }
  }
}

การ Deserialize an Object

using Newtonsoft.Json;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApp1
{
  public class Account
  {
    public string Email { get; set; }
    public bool Active { get; set; }
    public DateTime CreatedDate { get; set; }
    public IList<string> Roles { get; set; }
  }

  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      string json = @"{
       'Email': 'jack@example.com',
       'Active': true,
       'CreatedDate': '2013-01-20T00:00:00Z',
       'Roles': [
        'User',
        'Admin'
       ]
      }";

      Account account = JsonConvert.DeserializeObject<Account>(json);

      Console.WriteLine(account.Email);
      // jack@example.com
    }
  }
}

3.การ Serialize และ Deserialize – Collection

การ Serialize a Collection

using Newtonsoft.Json;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApp1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      List<string> videogames = new List<string>
      {
        "Starcraft",
        "Halo",
        "Legend of Zelda"
      };

      string json = JsonConvert.SerializeObject(videogames);

      Console.WriteLine(json);
      // ["Starcraft","Halo","Legend of Zelda"]
    }
  }
}

การ Deserialize a Collection

using Newtonsoft.Json;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApp1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      string json = @"['Starcraft','Halo','Legend of Zelda']";

      List<string> videogames = JsonConvert.DeserializeObject<List<string>>(json);

      Console.WriteLine(string.Join(", ", videogames.ToArray()));
      // Starcraft, Halo, Legend of Zelda
    }
  }
}

4.การ Serialize และ Deserialize – Dictionary

การ Serialize a Dictionary

using Newtonsoft.Json;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApp1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Dictionary<string, int> points = new Dictionary<string, int>
      {
        { "James", 9001 },
        { "Jo", 3474 },
        { "Jess", 11926 }
      };

      string json = JsonConvert.SerializeObject(points, Formatting.Indented);

      Console.WriteLine(json);
      // {
      //  "James": 9001,
      //  "Jo": 3474,
      //  "Jess": 11926
      // }
    }
  }
}

การ Deserialize a Dictionary

using Newtonsoft.Json;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApp1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      string json = @"{
       'href': '/account/login.aspx',
       'target': '_blank'
      }";

      Dictionary<string, string> htmlAttributes = 
        JsonConvert.DeserializeObject<Dictionary<string, string>>(json);

      Console.WriteLine(htmlAttributes["href"]);
      // /account/login.aspx

      Console.WriteLine(htmlAttributes["target"]);
      // _blank
    }
  }
}

5.การ Serialize และ Deserialize – DataSet

การ Serialize a Dataset

using Newtonsoft.Json;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Data;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApp1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      DataSet ds = new DataSet("dataSet");
      ds.Namespace = "NetFrameWork";
      
      DataTable dt = new DataTable();
      
      DataColumn idColumn = new DataColumn("id", typeof(int));
      idColumn.AutoIncrement = true;

      DataColumn itemColumn = new DataColumn("item");
      
      dt.Columns.Add(idColumn);
      dt.Columns.Add(itemColumn);
      
      ds.Tables.Add(dt);

      for (int i = 0; i < 2; i++)
      {
        DataRow newRow = dt.NewRow();
        newRow["item"] = "item " + i;
        dt.Rows.Add(newRow);
      }

      ds.AcceptChanges();

      string json = JsonConvert.SerializeObject(ds, Formatting.Indented);

      Console.WriteLine(json);
      // {
      //  "Table1": [
      //   {
      //    "id": 0,
      //    "item": "item 0"
      //   },
      //   {
      //    "id": 1,
      //    "item": "item 1"
      //   }
      //  ]
      // }
    }
  }
}

การ Serialize ให้ได้ผลลัพธ์เหมือนกับการใช้ Dataset

using Newtonsoft.Json;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
namespace ConsoleApp1
{
  public class Result
  {
    public int id { get; set; }
    public string item { get; set; }
  }

  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      string json = JsonConvert.SerializeObject(new
      {
        Table1 = new List<Result>()
        {
          new Result { id = 0, item = "item 0" },
          new Result { id = 1, item = "item 1" }
        }
      }, Formatting.Indented);

      Console.WriteLine(json);
      //{
      // "Table1": [
      //  {
      //   "id": 0,
      //   "item": "item 0"
      //  },
      //  {
      //   "id": 1,
      //   "item": "item 1"
      //  }
      // ]
      //}
    }
  }
}

การ Deserialize a Dataset

using Newtonsoft.Json;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Data;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApp1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      string json = @"{
       'Table1': [
        {
         'id': 0,
         'item': 'item 0'
        },
        {
         'id': 1,
         'item': 'item 1'
        }
       ]
      }";

      DataSet dataSet = JsonConvert.DeserializeObject<DataSet>(json);

      DataTable dataTable = dataSet.Tables["Table1"];

      Console.WriteLine(dataTable.Rows.Count);
      // 2

      foreach (DataRow row in dataTable.Rows)
      {
        Console.WriteLine(row["id"] + " - " + row["item"]);
      }
      // 0 - item 0
      // 1 - item 1
    }
  }
}

6.การ Serialize และ Deserialize – DataTable

using Newtonsoft.Json;
using System;
using System.Data;

namespace ConsoleApp1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      DataTable dt = new DataTable();
      dt.Columns.Add("col1");
      dt.Columns.Add("col2");
      dt.Columns.Add("col3");
      DataRow dr1 = dt.NewRow();
      dr1["col1"] = "A111";
      dr1["col2"] = "A222";
      dr1["col3"] = "A333";
      dt.Rows.Add(dr1);
      DataRow dr2 = dt.NewRow();
      dr2["col1"] = "B111";
      dr2["col2"] = "B222";
      dr2["col3"] = "B333";
      dt.Rows.Add(dr2);

      string json = JsonConvert.SerializeObject(dt);
      Console.WriteLine(json);
//[
//  {
//    "col1": "A111",
//    "col2": "A222",
//    "col3": "A333"
//  },
//  {
//    "col1": "B111",
//    "col2": "B222",
//    "col3": "B333"
//  }
//]

      DataTable dtResult = JsonConvert.DeserializeObject<DataTable>(json);
      Console.WriteLine(dtResult.Rows.Count);
    }
  }
}

7.การ Deserialize – Anonymous Type

การ Deserialize an Anonymous Type

using Newtonsoft.Json;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Data;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApp1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      var definition = new { Name = "" };

      string json1 = @"{'Name':'James'}";
      var customer1 = JsonConvert.DeserializeAnonymousType(json1, definition);

      Console.WriteLine(customer1.Name);
      // James

      string json2 = @"{'Name':'Mike'}";
      var customer2 = JsonConvert.DeserializeAnonymousType(json2, definition);

      Console.WriteLine(customer2.Name);
      // Mike      
    }
  }
}