สร้าง QR Code ด้วย QRCoder

 1. ติดตั้ง QRCoder
 2. เพิ่ม References System.Drawing
 3. ทดลองสร้าง QR Code
 4. เปลี่ยนสี QR Code

1.ติดตั้ง QRCoder

PM> Install-Package QRCoder -Version 1.3.5

2.เพิ่ม References System.Drawing

System.Drawing

3.ทดลองสร้าง QR Code

ทดลองสร้าง QR Code แล้วบันทึกเป็นไฟล์ภาพ

using QRCoder;
using System.Drawing;

namespace ConsoleAppQR
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      QRCodeGenerator qrGenerator = new QRCodeGenerator();
      QRCodeData qrCodeData = qrGenerator.CreateQrCode("The text which should be encoded.", QRCodeGenerator.ECCLevel.Q);
      QRCode qrCode = new QRCode(qrCodeData);
      Bitmap qrCodeImage = qrCode.GetGraphic(20);
      qrCodeImage.Save("qrcode.bmp");
      qrCodeImage.Save("qrcode.jpg");
      qrCodeImage.Save("qrcode.png");
    }
  }
}

ทดลองสร้าง QR Code แล้วเก็บไว้ในตัวแปร Byte[]

using QRCoder;
using System;
using System.Drawing;
using System.IO;

namespace ConsoleAppQR
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      QRCodeGenerator qrGenerator = new QRCodeGenerator();
      QRCodeData qrCodeData = qrGenerator.CreateQrCode("The text which should be encoded."
        , QRCodeGenerator.ECCLevel.L);
      QRCode qrCode = new QRCode(qrCodeData);
      Bitmap bitmap = qrCode.GetGraphic(20);
      //bitmap.Save("qrcode.bmp");
      MemoryStream ms = new MemoryStream();
      bitmap.Save(ms, System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Png);
      Byte[] qrcodeByte = ms.ToArray();
    }
  }
}

4.เปลี่ยนสี QR Code

กำหนดสีด้วยคลาส Color

//Set color by using Color-class types
Bitmap qrCodeImage = qrCode.GetGraphic(20, Color.DarkRed, Color.PaleGreen, true);

กำหนดสีด้วยค่าสีแบบ html

//Set color by using HTML hex color notation
Bitmap qrCodeImage = qrCode.GetGraphic(20, "#000ff0", "#0ff000");

ใส่ logo/image ไว้ตรงกลาง QR code

Bitmap qrCodeImage = qrCode.GetGraphic(20, Color.Black, Color.White, (Bitmap)Bitmap.FromFile("logo.png"));