การขอหลาย Permission

การขอ Permission หลายๆอย่าง โดยทำการตรวจสอบ ว่า permission ไหนที่ยังไม่มีก็ทำการขอ โดยตัวอย่างเป็นการขอสิทธิเข้าถึงที่เก็บข้อมูล และขอสิทธิเข้าถึงตำแหน่ง

AndroidManifest.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  package="com.phaisarn.permission">

  <uses-permission android:name="android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE" />
  <uses-permission android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE" />
  <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION" />

  <application
    android:allowBackup="true"
    android:icon="@mipmap/ic_launcher"
    android:label="@string/app_name"
    android:roundIcon="@mipmap/ic_launcher_round"
    android:supportsRtl="true"
    android:theme="@style/AppTheme">
    <activity android:name=".MainActivity">
      <intent-filter>
        <action android:name="android.intent.action.MAIN" />

        <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
      </intent-filter>
    </activity>
  </application>

</manifest>

บรรทัดที่ 5-6 : แอพขอสิทธิเข้าถึงที่เก็บข้อมูล (เราขอ READ และ WRITE แต่ตอนขอสิทธิขึ้นมาขอสิทธิทีเดียวดังรูปด้านบน)
บรรทัดที่ 7 : แอพขอสิทธิเข้าถึงตำแหน่ง

MainActivity.java

package com.phaisarn.permission;

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import androidx.core.app.ActivityCompat;
import androidx.core.content.ContextCompat;

import android.Manifest;
import android.content.pm.PackageManager;
import android.os.Bundle;
import android.util.Log;
import android.widget.Toast;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

  private static final int REQUEST_ID_MULTIPLE_PERMISSIONS = 1;
  private static final String tag = "logPermission";

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);

    Log.d(tag, "onCreate");

    if (checkAndRequestPermissions()) {
      Log.d(tag, "Permissions granted.");
      Toast.makeText(this, "Permissions granted.", Toast.LENGTH_SHORT).show();
    } else {
      Log.d(tag, "Permissions denied.");
      Toast.makeText(this, "Permissions denied.", Toast.LENGTH_SHORT).show();
    }
  }

  private boolean checkAndRequestPermissions() {
    int readExternalStorage = ContextCompat.checkSelfPermission(this, Manifest.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE);
    int writeExternalStorage = ContextCompat.checkSelfPermission(this, Manifest.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE);
    int accessFineLocation = ContextCompat.checkSelfPermission(this, Manifest.permission.ACCESS_FINE_LOCATION);

    List<String> listPermissions = new ArrayList<>();
    if (readExternalStorage != PackageManager.PERMISSION_GRANTED) {
      listPermissions.add(Manifest.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE);
    }
    if (writeExternalStorage != PackageManager.PERMISSION_GRANTED) {
      listPermissions.add(Manifest.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE);
    }
    if (accessFineLocation != PackageManager.PERMISSION_GRANTED) {
      listPermissions.add(Manifest.permission.ACCESS_FINE_LOCATION);
    }

    if (!listPermissions.isEmpty()) {
      ActivityCompat.requestPermissions(this, listPermissions.toArray(new String[listPermissions.size()]), REQUEST_ID_MULTIPLE_PERMISSIONS);
      Log.d(tag, "return false");
      return false;
    }

    Log.d(tag, "return true");
    return true;
  }
}

บรรทัดที่ 28 : เรียกเมธอด checkAndRequestPermissions() เพื่อขอสิทธิต่างๆ
บรรทัดที่ 43,46,49 : ตรวจสอบสิทธิ์ ถ้าสิทธิไหนไม่มีให้เตรียมขอ
บรรทัดที่ 54: ขอสิทธิที่ไม่มี

Link