การแปลง string เป็น Array ตามจำนวนที่ต้องการด้วย String.Split

 1. การใช้ Split แบบปกติ
 2. การใช้ Split แบบกำหนดจำนวนผลลัพธ์ที่ต้องการ
 3. การใช้ Split ด้วย multiple separator characters
 4. การใช้ Split ด้วย string

1.การใช้ Split แบบปกติ

using System;

namespace ConsoleApp1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      string myString = "101,a,b,c,d";
      string[] items = myString.Split(',' );
      // [0] = "101"
      // [1] = "a"
      // [2] = "b"
      // [3] = "c"
      // [4] = "d"
    }
  }
}

2.การใช้ Split แบบกำหนดจำนวนผลลัพธ์ที่ต้องการ

using System;

namespace ConsoleApplication2
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      string myString = "101,a,b,c,d";
      string[] items = myString.Split(new[] { ',' }, 2);
      // [0] = "101"
      // [1] = "a,b,c,d"
    }
  }
}
using System;

namespace ConsoleApplication2
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      string myString = "101,a,b,c,d";
      string[] items = myString.Split(new[] { ',' }, 3);
      // [0] = "101"
      // [1] = "a"
      // [2] = "b,c,d"
    }
  }
}
using System;

namespace ConsoleApplication2
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      string myString = "101,a,b,c,d";
      string[] items = myString.Split(new[] { ',' }, 4);
      // [0] = "101"
      // [1] = "a"
      // [2] = "b"
      // [3] = "c,d"
    }
  }
}

3.การใช้ Split ด้วย multiple separator characters

using System;

namespace ConsoleApp1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      char[] delimiterChars = { ' ', ',', '.', ':', '\t' };
      string text = "one\ttwo three:four,five six seven";
      string[] items = text.Split(delimiterChars);
      // [0] = "one"
      // [1] = "two"
      // [2] = "three"
      // [3] = "four"
      // [4] = "five"
      // [5] = "six"
      // [6] = "seven"
    }
  }
}

4.การใช้ Split ด้วย string

using System;

namespace ConsoleApp1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      string[] separatingChars = { "<<", "..." };
      string text = "one<<two......three<four";
      string[] items = text.Split(separatingChars, System.StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries );
      // [0] = "one"
      // [1] = "two"
      // [2] = "three<four"
    }
  }
}