ตรวจสอบว่ามี string นี้อยู่ใน string ที่ต้องการค้นหาหรือไม่ด้วย String.Contains

using System;
namespace ConsoleApp1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      string text = "I will be there";
      if (text.Contains("will"))
      {
        Console.WriteLine("Yes");
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("No");
      }
      // Yes
      if (text.Contains("not"))
      {
        Console.WriteLine("Yes");
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("No");
      }
      // No
    }
  }
}