การอ่านและเขียน TextFile

 1. อ่านและเขียนไฟล์
 2. การเขียนไฟล์แบบสร้างไฟล์ใหม่
 3. การเขียนไฟล์แบบเขียนต่อไฟล์เดิม
 4. การเขียนไฟล์เป็น Windows-874

1.อ่านและเขียนไฟล์

อ่านข้อความจากไฟล์ test.txt และนำมาบันทึกลงไฟล์ out.txt

using System;
using System.Collections;
using System.IO;
using System.Text;

namespace ConsoleApp1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      string ipFilename = @"test.txt";
      string line;
      ArrayList arr = new ArrayList();

      using (StreamReader ipFile = new StreamReader(ipFilename, Encoding.Default, true))
      {
        while ((line = ipFile.ReadLine()) != null)
        {
          arr.Add(line);
          Console.WriteLine(line);
        }
      }

      string opFilename = @"out.txt";
      using (StreamWriter w = File.AppendText(opFilename))
      {
        for (int i = 0; i < arr.Count; i++)
        {
          w.WriteLine("[{0}] {1}", i, arr[i]);
        }
      }
    }
  }
}

2.การเขียนไฟล์แบบสร้างไฟล์ใหม่

using System.IO;
using System.Text;

namespace ConsoleApp1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      string opFilename = @"out.txt";

      using (TextWriter tw = new StreamWriter(opFilename))
      {
        tw.WriteLine("Hello World! สวัสดีชาวโลก");
      }
    }
  }
}

3.การเขียนไฟล์แบบเขียนต่อไฟล์เดิม

using System.IO;
using System.Text;

namespace ConsoleApp1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      string opFilename = @"out.txt";

      using (TextWriter tw = new StreamWriter(opFilename
        , true))
      {
        tw.WriteLine("Hello World! สวัสดีชาวโลก");
      }
    }
  }
}

4.การเขียนไฟล์เป็น Windows-874

ปกติจะเขียนไฟล์เป็น utf-8 ถ้าต้องการให้เขียนเป็น Windows-874 ให้กำหนด Encoding

using System.IO;
using System.Text;

namespace ConsoleApp1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      string opFilename = @"out.txt";

      using (TextWriter tw = new StreamWriter(opFilename, true
        , Encoding.GetEncoding(874)))
      {
        tw.WriteLine("Hello World! สวัสดีชาวโลก");
      }
    }
  }
}