การอ่านและเขียน TextFile

 1. อ่านและเขียนไฟล์
 2. การเขียนไฟล์แบบสร้างไฟล์ใหม่
 3. การเขียนไฟล์แบบเขียนต่อไฟล์เดิม
 4. การเขียนไฟล์เป็น Windows-874
 5. การตรวจสอบขนาดไฟล์ (file size)

1.อ่านและเขียนไฟล์

อ่านข้อความจากไฟล์ test.txt และนำมาบันทึกลงไฟล์ out.txt

using System;
using System.Collections;
using System.IO;
using System.Text;

namespace ConsoleApp1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      string ipFilename = @"test.txt";
      string line;
      ArrayList arr = new ArrayList();

      using (StreamReader ipFile = new StreamReader(ipFilename, Encoding.Default, true))
      {
        while ((line = ipFile.ReadLine()) != null)
        {
          arr.Add(line);
          Console.WriteLine(line);
        }
      }

      string opFilename = @"out.txt";
      using (StreamWriter w = File.AppendText(opFilename))
      {
        for (int i = 0; i < arr.Count; i++)
        {
          w.WriteLine("[{0}] {1}", i, arr[i]);
        }
      }
    }
  }
}

2.การเขียนไฟล์แบบสร้างไฟล์ใหม่

using System.IO;
using System.Text;

namespace ConsoleApp1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      string opFilename = @"out.txt";

      using (TextWriter tw = new StreamWriter(opFilename))
      {
        tw.WriteLine("Hello World! สวัสดีชาวโลก");
      }
    }
  }
}

3.การเขียนไฟล์แบบเขียนต่อไฟล์เดิม

using System.IO;
using System.Text;

namespace ConsoleApp1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      string opFilename = @"out.txt";

      using (TextWriter tw = new StreamWriter(opFilename
        , true))
      {
        tw.WriteLine("Hello World! สวัสดีชาวโลก");
      }
    }
  }
}

4.การเขียนไฟล์เป็น Windows-874

ปกติจะเขียนไฟล์เป็น utf-8 ถ้าต้องการให้เขียนเป็น Windows-874 ให้กำหนด Encoding

using System.IO;
using System.Text;

namespace ConsoleApp1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      string opFilename = @"out.txt";

      using (TextWriter tw = new StreamWriter(opFilename, true
        , Encoding.GetEncoding(874)))
      {
        tw.WriteLine("Hello World! สวัสดีชาวโลก");
      }
    }
  }
}

อ่านไฟล์ UTF8 แล้วเขียนเป็น Windows-874

using System;
using System.Collections;
using System.IO;
using System.Text;

namespace ConsoleApp1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      try
      {
        string ipFilename = @"inUTF8.csv";
        string line;
        ArrayList arr = new ArrayList();
        using (StreamReader ipFile = new StreamReader(ipFilename
           , Encoding.UTF8, true))
        {
          while ((line = ipFile.ReadLine()) != null)
          {
            arr.Add(line);
            Console.WriteLine(line);
          }
        }
        string opFilename = @"out874.csv";
        using (TextWriter tw = new StreamWriter(opFilename, false
          , Encoding.GetEncoding(874)))
        {
          for (int i = 0; i < arr.Count; i++)
          {
            tw.WriteLine(arr[i]);
          }
        }
      }
      catch (ArgumentException ex)
      {
        Console.WriteLine(ex.Message);
      }
    }
  }
}

อ่านไฟล์ Windows-874 แล้วเขียนเป็น UTF8

ไฟล์ output จะได้เป็น UTF-8 with BOM

using System;
using System.Collections;
using System.IO;
using System.Text;

namespace ConsoleApp1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      try
      {
        string ipFilename = @"in874.csv";
        string line;
        ArrayList arr = new ArrayList();
        using (StreamReader ipFile = new StreamReader(ipFilename
          , Encoding.GetEncoding(874), true))
        {
          while ((line = ipFile.ReadLine()) != null)
          {
            arr.Add(line);
            Console.WriteLine(line);
          }
        }
        string opFilename = @"outUTF8.csv";
        using (TextWriter tw = new StreamWriter(opFilename
          , false , Encoding.UTF8))
        {
          for (int i = 0; i < arr.Count; i++)
          {
            tw.WriteLine(arr[i]);
          }
        }
      }
      catch (ArgumentException ex)
      {
        Console.WriteLine(ex.Message);
      }
    }
  }
}

5.การตรวจสอบขนาดไฟล์ (file size)

รันแล้วจะได้ขนาดไฟล์เป็น Byte

string path = "logs/20200310.log";
long length = new System.IO.FileInfo(path).Length;
log.Info(length);
// 27463 
// 7431