การ Zip และ Unzip

 1. การแตก zip
 2. การ zip พร้อมกันหลายไฟล์
 3. การ zip ไฟล์เดียว

DotNetZip | DotNetZip.Semverd

ติดตั้ง DotNetZip

PM> Install-Package DotNetZip -Version 1.13.3

1.การแตก zip

using Ionic.Zip;

namespace ConsoleApp3
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      string NameOfExistingZipFile = "Pic.zip";
      using (ZipFile zip = ZipFile.Read(NameOfExistingZipFile))
      {
        foreach (ZipEntry e in zip)
        {
          e.Extract();
        }
      }
    }
  }
}

2.การ zip พร้อมกันหลายไฟล์

using Ionic.Zip;

namespace ConsoleApp3
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      string NameOfZipFileTocreate = "new.zip";
      using (ZipFile zip = new ZipFile())
      {
        zip.AddFile("myPic/new_01.jpg");
        zip.AddFile("myPic/new_02.jpg");
        zip.AddFile("myPic/new_03.jpg");
        zip.AddFile("myPic/new_04.jpg");
        zip.AddFile("myPic/new_05.jpg");
        zip.AddFile("myPic/new_06.jpg");
        zip.Save(NameOfZipFileTocreate);
      }
    }
  }
}

3.การ zip ไฟล์เดียว

using Ionic.Zip;

namespace ConsoleApp3
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      string filename = "new_01.jpg";
      string NameOfZipFileTocreate = "xxx.zip";
      using (ZipFile zip = new ZipFile())
      {
        ZipEntry e = zip.AddFile(filename);
        //e.FileName = "RenamedFile.txt";
        zip.Save(NameOfZipFileTocreate);
      }
    }
  }
}