ติดตั้ง .NET Core บน Ubuntu 18.04, WSL-2

  1. ติดตั้ง WSL 2
  2. ติดตั้ง .NET Core SDK
  3. สร้างโปรเจ็กส์ webapp
  4. เรียกเว็บจาก Windows
  5. เก็บ code ด้วย local git

1.ติดตั้ง WSL 2

2.ติดตั้ง .NET Core SDK

Register Microsoft key and feed

$ wget -q https://packages.microsoft.com/config/ubuntu/18.04/packages-microsoft-prod.deb -O packages-microsoft-prod.deb
$ sudo dpkg -i packages-microsoft-prod.deb

Install the .NET Core SDK

$ sudo add-apt-repository universe
$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install apt-transport-https
$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install dotnet-sdk-3.1

3.สร้างโปรเจ็กส์ webapp

  • สร้างโปรเจ็กส์ Web Application
$ dotnet new webapp -o WebApp1
$ cd WebApp1
$ dotnet run

4.เรียกเว็บจาก Windows

เรียกด้วย localhost ได้เลย https://localhost:5001/

5.เก็บ code ด้วย local git

$ git init

เปิด vscode

$ code .

สร้างไฟล์ .gitignore

*.swp
*.*~
project.lock.json
.DS_Store
*.pyc
nupkg/

# Visual Studio Code
.vscode

# Rider
.idea

# User-specific files
*.suo
*.user
*.userosscache
*.sln.docstates

# Build results
[Dd]ebug/
[Dd]ebugPublic/
[Rr]elease/
[Rr]eleases/
x64/
x86/
build/
bld/
[Bb]in/
[Oo]bj/
[Oo]ut/
msbuild.log
msbuild.err
msbuild.wrn

# Visual Studio 2015
.vs/

ใน Windows จะเห็น path

\wsl$\Ubuntu-18.04\home\user\corerepo\WebApp1

Link