การสำเนาไฟล์ PDF และต้องใส่รหัสผ่านในการเปิดไฟล์ด้วย iTextSharp

ติดตั้ง

PM> Install-Package iTextSharp -Version 5.5.13.1
using iTextSharp.text.pdf;
using System.IO;

namespace ConsoleApp1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      string ipFilename = "original.pdf";
      string opFilename = "encrypted.pdf";
      string password = @"21042020";

      using (PdfReader reader = new PdfReader(ipFilename))
      using (FileStream fs = new FileStream(opFilename, FileMode.Create, FileAccess.Write, FileShare.None))

      using (PdfStamper stamper = new PdfStamper(reader, fs))
      {
        stamper.SetEncryption(PdfWriter.STRENGTH40BITS, password, null, PdfWriter.ALLOW_COPY);
      }
    }
  }
}