ส่งอีเมลจาก gmail ด้วย C#

ทำการ อนุญาตแอปที่มีความปลอดภัยน้อย ใน gmail ก่อน

สร้างโปรเจ็กส์แบบ WindowsForm

เพิ่ม button1

using System;
using System.Net.Mail;
using System.Windows.Forms;

namespace WindowsFormsApp1
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string displayName = "Phaisarn Sutheebanjard";
      string userName = "xxxxx@gmail.com";
      string password = "yyyyy";
      string mailto = "mr.phaisarn@gmail.com";

      using (SmtpClient smtp = new SmtpClient())
      {
        // email
        MailMessage mail = new MailMessage();
        mail.From = new MailAddress(userName, displayName);
        mail.To.Add(mailto);
        mail.Subject = "Greeting";
        mail.Body = string.Format("Hello World!");

        // smtp
        smtp.DeliveryMethod = SmtpDeliveryMethod.Network;
        smtp.UseDefaultCredentials = false;
        smtp.EnableSsl = true;
        smtp.Host = "smtp.gmail.com";
        smtp.Port = 587;
        smtp.Credentials = new System.Net.NetworkCredential(userName, password);
        smtp.Send(mail);
        MessageBox.Show("Mail Sent");
      }
    }
  }
}

Link