สร้าง zip ไฟล์ด้วย DotNetZip

ติดตั้ง

PM> Install-Package DotNetZip -Version 1.13.7
using Ionic.Zip;

namespace ConsoleApp1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      using (ZipFile zip = new ZipFile())
      {
        zip.AddFile("test/20200420.txt");
        zip.AddFile("test/20200421.txt");
        zip.Save("withpath.zip");
      }

      using (ZipFile zip = new ZipFile())
      {
        zip.AddFile("test/20200420.txt", "");
        zip.AddFile("test/20200421.txt", "");
        zip.Save("onlyfile.zip");
      }

      using (ZipFile zip = new ZipFile())
      {
        zip.AddFile("test/20200420.txt", "log");
        zip.AddFile("test/20200421.txt", "log");
        zip.Save("newpath.zip");
      }
    }
  }
}

withpath.zip จะได้

test/20200420.txt
test/20200421.txt

onlyfile.zip จะได้

20200420.txt
20200421.txt

newpath.zip จะได้

log/20200420.txt
log/20200421.txt