ตรวจสอบเลขบัตรประชาชน

ตัวอย่าง 1-2345-67890-12-1

 1. นำไปคูณเลขประจำตำแหน่ง : (1*13)+(2*12)+(3*11)+(4*10)+(5*9)+(6*8)+(7*7)+(8*6)+(9*5)+(0*4)+(1*3)+(2*2) = 352
 2. หารเอาเศษด้วย : 11 352%11= 0
 3. นำ 11 ตั้งแล้วลบเศษที่ได้จากการหารในข้อ 2 : 11 – 0 = 11 (เอาเลขหลักหน่วย) ดังนั้น Check Digit คือ 1
 4. จะได้ : 1-2345-67890-12-1
private static bool validateIDCard(string idcardno)
{
  if (string.IsNullOrEmpty(idcardno))
  {
    log.Info(string.Format("idcardno IsNullOrEmpty '{0}'", idcardno));
    return false;
  }

  if (idcardno.Length != 13)
  {
    log.Info(string.Format("idcardno Length != 13 '{0}'", idcardno));
    return false;
  }

  bool isDigit = Regex.IsMatch(idcardno, @"^[0-9]*$");
  if (!isDigit)
  {
    log.Info(string.Format("idcardno is not only digit '{0}'", idcardno));
    return false;
  }


  int sum = 0;
  for (int i = 0; i < 12; i++)
  {
    sum += Convert.ToInt32(idcardno.Substring(i, 1)) * (13 - i);
  }

  int checksum = (11 - (sum % 11)) % 10;
  if (checksum != Convert.ToInt32(idcardno.Substring(12)))
  {
    log.Info(string.Format("idcardno checksum error '{0}', sum = '{1}', checksum = '{2}'", idcardno, sum, checksum));
    return false;
  }

  return true;
}
Posted in C#

Console เชื่อมต่อ MySQL

 1. ติดตั้ง MySql.Data ผ่าน NuGet
 2. สร้างโฟลเดอร์ mysql
 3. สร้างคลาส mysql/sql.cs
 4. สร้างคลาส mysql/qry.cs
 5. แก้ไขไฟล์ App.config
 6. แก้ไขไฟล์ Program.cs

1.ติดตั้ง MySql.Data ผ่าน NuGet

PM> Install-Package MySql.Data -Version 6.9.12

2.สร้างโฟลเดอร์ mysql

3.สร้างคลาส mysql/sql.cs

using MySql.Data.MySqlClient;
using System;
using System.Configuration;
using System.Data;
using System.Reflection;
using System.Text.RegularExpressions;

namespace ConsoleApp1.mysql
{
  class sql
  {
    private static readonly log4net.ILog log = log4net.LogManager.GetLogger(MethodBase.GetCurrentMethod().DeclaringType);
    private static string connMySql = ConfigurationManager.AppSettings.Get("connMySql");


    public static DataTable ExecuteQuery(string query)
    {
      query = Regex.Replace(query, @"\s+", " ");
      log.Debug(query);

      try
      {
        using (MySqlConnection conn = new MySqlConnection(connMySql))
        {
          conn.Open();
          MySqlDataAdapter da = new MySqlDataAdapter(query, conn);
          System.Data.DataSet ds = new System.Data.DataSet("Names");
          da.Fill(ds);
          DataTable dt = ds.Tables[0];

          conn.Close();

          log.Debug(string.Format(" found {0} record.", dt.Rows.Count));
          return dt;
        }
      }
      catch (MySqlException ex)
      {
        log.Error(ex.Message);
        return null;
      }
    }

    public static DataTable ExecuteReader(string query)
    {
      //log.Info(string.Format(" '{0}'", connIIA.Split(';')[0]));

      query = Regex.Replace(query, @"\s+", " ");
      log.Debug(query);

      DataSet ds;
      try
      {
        // Open a connection
        using (MySqlConnection conn = new MySqlConnection(connMySql))
        {
          conn.Open();
          using (MySqlTransaction trans = conn.BeginTransaction(IsolationLevel.ReadUncommitted))
          {
            // Create an SQL command
            using (MySqlCommand cmd = new MySqlCommand(query, conn))
            {
              cmd.Transaction = trans;
              //log.Debug(string.Format("cmd.CommandTimeout='{0}'", cmd.CommandTimeout));
              cmd.CommandTimeout = 5000;
              //log.Debug(string.Format("cmd.CommandTimeout='{0}'", cmd.CommandTimeout));

              using (MySqlDataReader dr = cmd.ExecuteReader())
              {
                // Write the data to the console
                //while (dr.Read())
                //{
                //  Console.WriteLine(dr["lotno"].ToString());
                //}
                ds = new System.Data.DataSet("Names");
                while (!dr.IsClosed)
                  ds.Tables.Add().Load(dr);
                dr.Close();

                DataTable dt = ds.Tables[0];

                // Close the connection
                conn.Close();

                log.Debug(string.Format(" found {0} record.", dt.Rows.Count));
                return dt;
              }
            }
          }
        }
      }
      catch (MySqlException ex)
      {
        log.Error(ex.Message);
        return null;
      }
    }

    public static string ExecuteNonQuery(string query)
    {
      query = Regex.Replace(query, @"\s+", " ");
      log.Debug(query);

      try
      {
        string result = "";
        using (var conn = new MySqlConnection(connMySql))
        {
          conn.Open();

          using (MySqlTransaction myTrans = conn.BeginTransaction(IsolationLevel.ReadCommitted))
          {
            // Assign transaction object for a pending local transaction
            using (MySqlCommand myCommand = new MySqlCommand())
            {
              myCommand.Connection = conn;
              myCommand.Transaction = myTrans;

              try
              {
                myCommand.CommandText = query;
                myCommand.ExecuteNonQuery();

                myTrans.Commit();
                result = "success";
                log.Info(result);
              }
              catch (Exception ex)
              {
                myTrans.Rollback();
                result = ex.Message;
                log.Error(ex.Message);
              }
            }
          }
        }
        return result;
      }
      catch (MySqlException ex)
      {
        log.Error(ex.Message);
        return null;
      }
    }

  } // end class
}

4.สร้างคลาส mysql/qry.cs

using System.Reflection;

namespace ConsoleApp1.mysql
{
  public class qry
  {
    private static readonly log4net.ILog log = log4net.LogManager.GetLogger(MethodBase.GetCurrentMethod().DeclaringType);

    public static string QuerySelectData(string param1)
    {
      log.Info(string.Format("Parameter ({0})", param1));

      string query = string.Format(@"", param1);
      return query;
    }

    public static string QuerySelectData(string param1, string param2)
    {
      log.Info(string.Format("Parameter ({0}, {1})", param1, param2));

      string query = string.Format(@"", param1, param2);
      return query;
    }

  } // end class
}

5.แก้ไขไฟล์ App.config

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<configuration>
 <startup>
  <supportedRuntime version="v4.0" sku=".NETFramework,Version=v4.5" />
 </startup>

 <appSettings>
  <add key="connMySql" value="server=xxx.xxx.xxx.xxx;database=[dbname];uid=[userid];pwd=[userpass];" />
 </appSettings>

 <system.data>
  <DbProviderFactories>
   <remove invariant="MySql.Data.MySqlClient" />
   <add name="MySQL Data Provider" invariant="MySql.Data.MySqlClient" description=".Net Framework Data Provider for MySQL" type="MySql.Data.MySqlClient.MySqlClientFactory, MySql.Data, Version=6.9.12.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=c5687fc88969c44d" />
  </DbProviderFactories>
 </system.data>
</configuration>

6.แก้ไขไฟล์ Program.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Configuration;
using System.Linq;
using System.Reflection;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApp1
{
  class Program
  {
    private static readonly log4net.ILog log = log4net.LogManager.GetLogger(MethodBase.GetCurrentMethod().DeclaringType);

    static void Main(string[] args)
    {
      try
      {
        log.Info("*********************************");
        log.Info("************* BEGIN *************");
        log.Info(AppDomain.CurrentDomain.FriendlyName);


        // Check AppSettings in App.config
        if (!checkConfig())
        {
          log.Error("Missing some config");
          return;
        }


        string connMySql = ConfigurationManager.AppSettings.Get("connMySql");
        log.Info(string.Format(" '{0}'", connMySql.Split(';')[0]));

        mysql.sql.ExecuteReader(mysql.qry.QuerySelectData(""));


        log.Info("************** END **************");
        log.Info("");
      }
      catch (Exception ex)
      {
        log.Error(ex.Message);
        log.Error(ex.ToString());
      }
    } // end main

    private static bool checkConfig()
    {
      string connMySql = ConfigurationManager.AppSettings.Get("connMySql");
      if (string.IsNullOrEmpty(connMySql))
      {
        log.Error("'connMySql' not found in App.config");
        return false;
      }

      return true;
    }
  } // end class
}