การใช้ Node.js เบื้องต้น

  1. การใช้ Node.js ทาง Terminal
  2. การใช้ Node.js จากไฟล์ที่พิมพ์คำสั่งไว้
  3. สร้างเว็บเซอร์เวอร์ แสดงข้อความ Hello World

1. การใช้ Node.js ทาง Terminal

เปิด command prompt แล้วเรียกใช้งาน node ด้วยคำสั่ง node

node

สั่งพิมพ์ออกหน้า console ด้วย console.log

> console.log("OK");
OK
undefined

สร้างฟังก์ชัน sayHi()

> function sayHi() {return "HI";}
undefined
> sayHi();
‘HI’
>

ทดลองบวกเลข

> 10 + 10
20

To exit, press Ctrl+C again or Ctrl+D or type .exit

2. การใช้ Node.js จากไฟล์ที่พิมพ์คำสั่งไว้

ทดสอบโดยการสร้างไฟล์ JavaScript ขึ้นมา เช่น test.js 

console.log("Hello Node.js");
 
function sayHi() {
    return "Hi!";
}
 
console.log(sayHi());

คำสั่งที่ใช้ให้ Node รันไฟล์ JavaScript คือ node [filename] เช่น

node test.js

จะได้ผลลัพธ์ดังนี้

Hello Node.js
Hi!

3. สร้างเว็บเซอร์เวอร์ แสดงข้อความ Hello World

สร้างไฟล์ชื่อ server.js

var http = require("http");
http.createServer(function (req, res) {
    res.writeHead(200, { "Content-Type": "text/plain" });
    res.end("Hello World\n");
}).listen(1337, "127.0.0.1");
 
console.log("Server running at http://127.0.0.1:1337/");

บรรทัดที่ 1 : require(‘http’) เป็นการ import module http ซึ่งเป็น module หลักของ Node.js
บรรทัดที่ 2 : createServer() เป็นการสร้าง Server ของ Node.js โดยรับ function ที่มี request และ response
บรรทัดที่ 3 : res.writeHead() เป็นการกำหนด Content Type
บรรทัดที่ 4 : res.end() เป็นการสิ้นสุด response และส่งคำว่า Hello World
บรรทัดที่ 5 : .listen(port, address) เป็นการกำหนด port และ address ของเว็บ Server (address เป็น optional)

ทำการสั่งรันบน command line ด้วยคำสั่ง

node server.js

จากนั้นเปิดเว็บบราวเซอร์ที่ http://localhost:1337/
จะเห็นข้อความ Hello World แสดงบนจอภาพ