แปลงไฟล์ PDF เป็น Base64String กับ .NET 6 WebApi

สร้างโปรเจ็กส์แบบ ASP.NET Core Web API

เพิ่ม API Controller ชื่อ Values (Controllers/ValuesController.cs)

using Microsoft.AspNetCore.Mvc;

// For more information on enabling Web API for empty projects, visit https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=397860

namespace WebApi1.Controllers
{
  [Route("[controller]")]
  [ApiController]
  public class ValuesController : ControllerBase
  {
    private readonly ILogger<ValuesController> _logger;
    private IWebHostEnvironment _env;

    public ValuesController(ILogger<ValuesController> logger
      , IWebHostEnvironment env)
    {
      _logger = logger;
      _env = env;
    }

    // GET api/<ValuesController>/5
    [HttpGet("{id}")]
    public string Get(int id)
    {
      string rootPath;
      if (!string.IsNullOrEmpty(_env.WebRootPath))
        rootPath = _env.WebRootPath;
      else
        rootPath = _env.ContentRootPath;
      _logger.LogInformation($"rootPath = {rootPath}");


      #region Convert byte[] to Base64String
      string pdfPathIP = System.IO.Path.Combine(rootPath, "resource/testIP.pdf");
      _logger.LogInformation($"pdfPathIP = {pdfPathIP}");
      byte[] bytesIP = System.IO.File.ReadAllBytes(pdfPathIP);
      string pdfBase64 = Convert.ToBase64String(bytesIP);
      #endregion


      #region Convert Base64String to byte[]
      string pdfPathOP = System.IO.Path.Combine(rootPath, "resource/testOP.pdf");
      _logger.LogInformation($"pdfPathOP = {pdfPathOP}");
      byte[] bytesOP = Convert.FromBase64String(pdfBase64);
      System.IO.File.WriteAllBytes(pdfPathOP, bytesOP);
      #endregion

      return pdfBase64;
    }
  }
}

วางไฟล์ทดสอบไว้ที่ resource/testIP.pdf

ทดลองเรียก https://localhost:7034/values/5

จะได้ไฟล์ resource/testOP.pdf