เปลี่ยนจาก string เป็น Stream

public static Stream GenerateStreamFromString(string s)
{
  var stream = new MemoryStream();
  var writer = new StreamWriter(stream);
  writer.Write(s);
  writer.Flush();
  stream.Position = 0;
  return stream;
}
using (var stream = GenerateStreamFromString("a,b \n c,d"))
{
  // ... Do stuff to stream
}

เปลี่ยนจาก Stream เป็น StreamReader

ปัญหา Cannot implicitly convert type 'System.IO.Stream' to 'System.IO.StreamReader

using (reader = new StreamReader(openFileDialog1.Filename))
{
  // ...
}