ติดตั้ง Visual Studio Code บน CentOS 7

อัพเดท repository

sudo rpm --import https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc
sudo sh -c 'echo -e "[code]\nname=Visual Studio Code\nbaseurl=https://packages.microsoft.com/yumrepos/vscode\nenabled=1\ngpgcheck=1\ngpgkey=https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc" > /etc/yum.repos.d/vscode.repo'

ติดตั้ง code

yum check-update
sudo yum install code

เรียกใช้ code

code &

หรือกำหนดโฟลเดอร์

code . &