ติดตั้ง Graphviz บน Ubuntu 18.04

ติดตั้ง Graphviz

sudo apt install graphviz
sudo yum install graphviz

ดูเวอร์ชันที่ติดตั้ง

$ dot -V
dot - graphviz version 2.40.1 (20161225.0304)

ทดลองใช้งานทาง Command Line

echo 'digraph { a -> b }' | dot -Tsvg > output.svg
echo 'digraph { a -> b }' | dot -Tsvg -o output.svg

ใส่ข้อความและกำหนดสีของข้อความ (set a graph attribute -Gname[=value])

echo 'digraph { a -> b }' | dot -Tsvg -Gfontcolor=red -Glabel="My favorite letters" > output2.svg

กำหนดรูปแบบของโหนด (set a default node attribute -Nname[=value] )

echo 'digraph { a -> b }' | dot -Tsvg -Nfontcolor=red -Nshape=rect > output3.svg

กำหนดรูปแบบของ edge และลูกศร (set a default edge attribute -Ename[=value])

บันทึกไฟล์ output เป็น png หรือฟอร์แมตอื่นๆดู supported formats

echo 'digraph { a -> b }' | dot -Tpng -Ecolor=red -Earrowhead=diamond > output4.png