ติดตั้ง MySql บน CentOS 7

การดาว์นโหลดตัวติดตั้ง

ไปที่ MySQL Community Downloads แล้วเลือก MySQL Yum Repository

แล้วดาว์นโหลดไฟล์ mysql80-community-release-el7-3.noarch.rpm

ถ้าใช้ไฟล์ mysql80-community-release-el7-5.noarch.rpm ก็เป็น mysql57

การติดตั้ง

sudo rpm -ivh mysql80-community-release-el7-3.noarch.rpm

การเลือกเวอร์ชันที่จะติดตั้ง

sudo yum-config-manager --disable mysql80-community
sudo yum-config-manager --enable mysql56-community

หรือ เลือก enabled=1 ที่ไฟล์ /etc/yum.repos.d/mysql-community.repo

ตรวจสอบว่า enabled ถูกเวอร์ชันมั๊ย

yum repolist enabled | grep mysql 
sudo yum install mysql-server
-- OR --
sudo yum install mysql-community-server

Starting MySQL

sudo systemctl start mysqld
sudo systemctl status mysqld

uring the installation process, a temporary password is generated for the MySQL root user. Locate it in the mysqld.log with this command:

sudo grep 'temporary password' /var/log/mysqld.log

Configuring MySQL

sudo mysql_secure_installation