ติดตั้ง obsfs บน Ubuntu 18.04

!! ใช้ Huawei obsutil tool ดีกว่า !!

ดาว์นโหลด obsfs จาก Developer Tools จะได้ไฟล์ติดตั้งสำหรับ Ubuntu 14.04

วิธีติดตั้ง Introduction to obsfs, Method 1: Downloading and Installing obsfs, Method 2: Generating obsfs by Compilation

wget https://obs-community-intl.obs.ap-southeast-1.myhuaweicloud.com/obsfs/current/obsfs_Ubuntu14.04_amd64.tar.gz

แตกไฟล์

tar -zxvf obsfs_Ubuntu14.04_amd64.tar.gz

ติดตั้ง obsfs

sudo ./install_obsfs.sh

ลองเรียกใช้งานจะ error

sudo obsfs
obsfs: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libcurl.so.4: version `CURL_OPENSSL_3' not found (required by obsfs)

ให้ติดตั้ง libcurl3

sudo apt-get install libcurl3 -y

ลองเรียกใช้อีกทีจะใช้ได้ละ

sudo obsfs
obsfs: missing BUCKET argument.
Usage: obsfs PFS:[PATH] MOUNTPOINT [OPTION]...
sudo obsfs --version
Huawei Object Storage Service File System V 3.19.7