ตัวอย่าง Python

แสดงชื่อไฟล์ในไดเร็กทอรี

เก็บเฉพาะชื่อไฟล์

from os import walk

mypath = 'C:\\'
liFile = []
for (dirpath, dirnames, filenames) in walk(mypath):
  liFile.extend(filenames)
  break # comment this line

for filename in liFile:
 print(filename)

เก็บ full path

from os import walk

mypath = 'C:\\'
filepaths = []
for (dirpath, dirnames, filenames) in walk(mypath):
  for filename in filenames:
   filepaths.append(dirpath + '\\' + filename)
  break # comment this line
for filepath in filepaths:
 print(filepath)

การเขียนไฟล์ text

text = 'abcde'
filename = 'test.txt'
with open(filename, "w", encoding="utf-8") as f:
  f.write(text)

การอ่านไฟล์ text

filename = 'test.txt'
f = open(filename, "r")
text = f.read()
print(text)

การอ่านไฟล์ json

import json

filename = 'test.json'
f = open(filename, "r")
response = json.load(f)
print(response)
print(type(response))
print(response.keys())

date

from datetime import date
date.today()
print(type(date.today()))
print(date.today())
# <class 'datetime.date'>
# 2021-10-14