เรียก QnA Maker ด้วย Postman

สร้าง QnA Maker ตามนี้ Exercise – Create a bot – Learn | Microsoft Docs

เสร็จแล้วก็ Publish จะได้ตัวอย่างการเรียกด้วย Postman และ Curl

POST /knowledgebases/65c21545-xxxx-4cc9-982f-35649a25398a/generateAnswer
Host: https://2021-11-qna.azurewebsites.net/qnamaker
Authorization: EndpointKey 6a5fc60b-xxxx-4121-a921-159eac6eec90
Content-Type: application/json
{"question":"<Your question>"}
curl -X POST https://2021-11-qna.azurewebsites.net/qnamaker/knowledgebases/65c21545-xxxx-4cc9-982f-35649a25398a/generateAnswer -H "Authorization: EndpointKey 6a5fc60b-xxxx-4121-a921-159eac6eec90" -H "Content-type: application/json" -d "{'question':'<Your question>'}"

ลองเรียกด้วย Postman

Response แต่ละแบบ

{
  "error": {
    "code": "Unauthorized",
    "message": "Authorization Failed"
  }
}
{
  "answers": [
    {
      "questions": [],
      "answer": "No good match found in KB.",
      "score": 0.0,
      "id": -1,
      "isDocumentText": false,
      "metadata": []
    }
  ],
  "activeLearningEnabled": false
}
{
  "answers": [
    {
      "questions": [
        "Hello",
        "Hi"
      ],
      "answer": "Hi man!",
      "score": 100.0,
      "id": 9,
      "source": "Editorial",
      "isDocumentText": false,
      "metadata": [],
      "context": {
        "isContextOnly": false,
        "prompts": []
      }
    }
  ],
  "activeLearningEnabled": false
}

Link